- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Yhteiskunnalliset tuhot; läntisen sivilisaation perikato ja pelastus

Tässä kirjoituksessa emme pyri esittelemään laajasti historian saatossa romahtaneita yhteiskuntia tai sivilisaatioita. Sitä vastoin esitämme näiden romahdusten filosofisen luonteen. Valtakuntien raunioitumiset voidaan nähdä Kaitselmuksen sanelemana sääntönä, missä maksimaalisen kehityksensä (usein vain materiaalissosiaalinen jalostuminen) saavuttaneet yhteiskuntarakenteet luhistuvat omaan mahdottomuuteensa. Siten luhistuneet rakenteet pääsevät kokemuksesta viisaampana korvautumaan paremmalla rakennusmateriaalilla.

Lukua, Mitkä ovat sivilisaation rappeutumiset todelliset syyt, on täydennetty 8. huhtikuuta 2019.

Yhteiskunnallisen perikadon määritelmiä

Yhteiskunnallisen romahduksen määritelmissä vallitsee kirjava kaaos, eikä mitään järkevää johtolankaa ole eri ilmiöiden välille löydetty. Yleensä, mutta ei aina, romahduksella tarkoitetaan nopeaa yhteiskunnan perikatoa, mutta myös jopa vuosisatoja kestänyt asteittainen rapautumisen ajatellaan olevan romahdusta. Joseph Tainterin määritelmän mukaan romahdus tarkoittaa merkittävää yhteiskunnan kompleksisuuden alenemista eli sosiopoliittisten rakenteiden yksinkertaistumista. Hänen mukaansa romahdus pystyy toteutumaan eri kompleksisuuden asteella oleville yhteiskunnille, eikä se määritelmällisesti edellytä siihen usein liittyvää väestöromahdusta tai kulttuurin tuhoutumista.1

Käytännössä yhteiskunnallinen raunioituminen tavallisesti sisältää laajaan yhteiskuntarakenteeseen, populaatioon ja kulttuuriin kohdistuvia muutoksia. Siten näitä muutoksia voidaan tarkastella väestö- ja organisaatiodynamiikan perspektiivistä:

Taantuminen tai yksinkertaistuminen: yhteiskunnan kyky mukautua eri tilanteisiin saattaa laskea johtuen väestönkasvusta tai yhteiskunnan rakenteiden monimutkaistumisesta, jolloin niiden institutionaalinen kantokyky heikkenee aiheuttaen massiivisia muutoksia väestömäärissä tai yhteiskunnallisessa toimivuudessa. Perikadossa yhteiskunnan kompleksisuus eli monimuotoisuus vähenee, sosiopoliittinen järjestelmä hajautuu sekä yhteiskunnan teknologinen kehitys taantuu yksinkertaisemmalle tasolle.1

Yleisen historian mukaan esimerkkejä tällaisista romahduksista ovat heettiläisvaltakunta, mykeneläinen kulttuuri, Länsi-Rooman valtakunta, Maurya-valtakunta ja niin edelleen.1

Yhdistäminen tai asteittainen liittäminen: Heikentyvä yhteiskunta saattaa myös ajautua toisen yhteiskunnan osaksi valloitusten tai yhdistämisen kautta. Historiallisia esimerkkejä ovat muinainen Egypti, Mesopotamia, Levantin yhteiskunnat, Bysantin valtakunta ja niin edelleen.1

Muita piirteitä ovat: Kerrostuneisuuden väheneminen, erikoistumisen hupeneminen, hajautuminen, järjestelmien heikkeneminen ja väestön väheneminen.

Kommentti ja selitys:

Teknologinen pelkistyminen ei sinänsä tarkoita yhteiskunnan henkistä taantumista, jos henkinen ja materiaalinen eivät kulje rintarinnan. Henkisiä arvoja tärkeimpänä pitävä yhteiskunta saavuttaa välttämättä kohtuullisen ja oikeudenmukaisen hyvinvointijärjestelmän riippumatta siitä, onko käytetty teknologia huippuunsa hiottua. Teknologia ja tekniikka voivat jopa myös tyhmentää ja passivoida ihmisiä, mikäli ei harjoiteta aivoja aktivoivaa aktiviteettia. Lisäksi G5 teknologian terveyshaitoista ei tiedetä riittävästi, niinpä tutkijat [1]2 ovat huolissaan laajentuvasta langattoman laitteiden tuottamasta ionisoimattomasta radiotaajuussäteilystä.

Mitä esitetään sivilisaation tuhojen syyksi?

Esimerkiksi Rooman valtakunnan tuhoon ulkonaisesti,mitä ilmeisimmin vaikutti Rooma valtakunnan ajautuminen sisäiseen heikkouteen. 200-luvulta alkaen siellä käytiin pitkiä verisiä sisällissotia vallasta. Armeija valitsi keisareita ja kukisti heitä mielensä mukaan. Keisareita oli tiettyinä jaksoina useita samalla kertaa ja heidän huomionsa keskittyi omaan turvallisuuden ja valta-aseman ylläpitämiseen, mutta ei valtakunnan yleiseen etuun. Tähän kytkeytyi antiikin tutkijan Adrian Goldsworthyn mukaan byrokratian jatkuva kasvu ja virkamiesten korruptio.3

Rooman valtakunnan tuhossa oli siis kysymyksessä ulkoisesti kompleksisuuden kasvu; yhteiskunnan rakenteet monimutkaistuivat siinä määrin, että niitä oli mahdotonta hallita. Tätä prosessia ruokki hallitsijoiden ja eliitin itserakkaus ja kunnianhimo, mihin mainion kasvualustan tarjosi byrokraattinen virkamieskorruptio. Täten edettiin laajuuden ja monimutkaisuuden kautta taantumaan.

Toiseksi esimerkiksi voimme ottaa Neuvostoliiton hajoamisen, jonka selitetään alkaneen edistyksellisen neuvostojohtaja Mihail Gorbatšovin uudistuspolitiikasta 1985. Gorbatšovin perestroika (uudelleenrakentaminen; taloudellisen järjestelmän uudistaminen) ja glasnost (julkisuus ja avoimuus) nähtiin yrityksinä korjata reaalisosialismia (käytännössä toteutunutta sosialismia itäblokin maissa) paremmin toimivaksi ja inhimillisemmäksi. Monet maan ongelmat kuitenkin pahenivat uudistuspolitiikan takia.4, 5

Yleisen historian mukaan Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneet syyt olivat pääsääntöisesti maan sisäisiä, joista tärkeimmäksi viideksi syyksi nostetaan ideologia ja taloudellinen romahdus, ympäristöongelmat, kansallisuusriidat sekä moraaliset tekijät. Neuvostoliitto oli levittäytynyt kolmansiin maihin saakka, joten laajentuminen ja sotilaallinen tukitoiminta alkoivat rasittaa valtiontaloutta ylivoimaisesti. Kilpavarustelu lienee ollut yksi tärkeä tekijä tässä romahdusprosessissa.4, 5

Täysin ulkomaisesti ajatellen Neuvostoliiton hajoamiseen on sekoittunut useita piirteitä. Muiden muassa taantumista, jossa yhteiskunnan rakenteet kompleksisoituvat ja sen jälkeen yksinkertaistuvat. Hajautumista, jossa valtakeskittymien haurastuessa paikallisyhteisöjen itsehallinto kasvaa ja henkilökohtaiset vapaudet lisääntyvät. Tällöin voivat myös sosiaaliset säännöt sekä etiketti kokea arvovaltainflaation.

Mitkä ovat sivilisaation rappeutumiset todelliset syyt

Yhteiskuntien ja laajemmin imperiumien romahdukset muistuttavat jossakin määrin kirkkojen henkistä rappeutumista sekä tuhoa, joskaan yhteiskunnan perikato ei aina tapahdu samanaikaisesti kuin kulloisenkin yhteiskunnan kirkon rappeutuminen. Sivilisaation henkinen ja aineellinen elämä on täysin riippuvainen yhteydestä kaiken olevaisen synnyttäjään ja ylläpitäjään eli äärettömään Jumalaan. Emanuel Swedenborg (1688–1772), joka oli kuuluisa ruotsalainen tiedemies, luonnontutkija ja teologi, kirjoitti muiden muassa maailman historiassa olleista neljästä aidosta Kirkosta, joista kukin oli jakautunut neljään erilaiseen jaksoon, joita Sanassa kuvataan Sanoilla aamu, päivä, ilta ja yö. Aamu tarkoittaa jaksoa, jolloin Jumalallinen Ilmoitus annetaan; päivällä tarkoitetaan kirkon laajentumista opetuksen ansiosta; ilta kuvaa kirkon alkavaa rappeutumista eli Jumaluuden vastustamista; yö merkitsee viimeistä tuomiota eli kirkon lopullista tuhoa. Viimeisellä tuomiolla ei tarkoiteta tuomiota, joka näkyisi konkreettisesti luonnon maailmassa, vaan sillä tarkoitetaan tuomiota henkisessä maailmassa: henkisessä tilassa Jumala erottaa hyvät pahoista, ja luo uuden taivaan hyvistä sekä ohjaa pahat henki-ihmiset helvettiin. Seuraavaksi Herra luo uuden taivaan avulla maan päälle Uuden Kirkon, kirjoittaa Swedenborg. Vaikka käsittelemme tässä Kirkkoja vain instrumentaalisesti, on hyvä huomata, että näitä kirkkoja voidaan kutsua nimillä ”muinaisin eli Aatamin kirkko”, ”muinainen eli Nooan kirkko”, ”israelilainen eli Israelin kirkko” ja ”kristillinen kirkko”. Kaikki nämä kirkot ovat läpikäyneet neljä eri vaihetta ja lopuksi tuhoutuneet ihmisten 6 [2]  itsekkyyteen. 6

Valtiossa oleva kirkko tuhoutuu ensin ja sen jälkeen asteittain rappeutuu muu yhteiskunta. Kirkot ja lahkot tuhoutuvat täysin silloin henkisesti, kun niillä ei ole enää mitään yhteyttä Jumalaan. Tällöin kirkot eivät enää ota vastaan mitään sellaista sanomaa, joka on aidosti Jumalallista ilmoitusta. Tämän tuhoutumisen myötä raunioituu muu yhteiskunta, ja ihmiset ja organisaatiot tulevat entistä itsekkäimmiksi ja kunnianhimoisemmiksi. Siten moraalittomuus ja korruptio pääsevät kukoistamaan. Oikeastaan tällä alamäellä ei ole loppua, ja se voi jatkua niin pitkään, että ihmiskunta muuttuu kirjaimellisesti eläinkunnaksi; tällöin ja ehkä jälleen, ihmiskunnasta on rappeutunut apinakunta.

Juuri yllä mainitut henkisen rappeutumisen syyt aiheuttivat myös Rooman valtakunnan tuhon, vaikka ne syyn ja seurauksen lainalaisuuksien mukaan näkyivät valtion ja yhteiskunnan rakenteiden rappeutuvina muutoksina. Länsi Rooma siis tuhoutui. Kristityksi kääntyneen Konstantinus Suuren perustamasta Konstantinopolista tuli Itä-Rooman pääkaupunki. Vuonna 395 Rooman valtakunta jaettiin Itä- ja Länsi-Roomaan. Itä-Roomaa kutsuttiin Bysantiksi ja se vahvistui, mutta Länsi-Rooma rapistui.

Neuvostoliitto oli tuhoutunut jo sen perustamisestaan alkaen, sillä se ideologia pohjautui ateismille. Korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juurikaan venäläisiä, vaan enemmistön muodostivat juutalaiset, joista useat oli muuttaneet nimensä venäläisiksi. Venäläiset eivät siis nousseet tsaaria vastaan, vaan vallankaappaus vuonna 1917 tapahtui muiden toimesta.7

Esitämme vielä muutaman täsmennyksen Neuvostoliiton tuhoutumiseen, tai paremminkin sen lakkauttamiseen liittyen.

Juutalainen eliitti ja siihen kytkeytyneet valtarakenteet olivat käyttäneet hajota ja hallitse taktiikkaa: maailma oli jaettuna tunnettuihin poliittisiin pääleireihin; sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Oikein sovellettuna sosialismista on löydettävissä parhaina piirteinä lähimmäisenrakkautta, sillä siinä yleinen etu asetetaan yksilön riisto-oikeuden edelle. Täten sosialismi olisi parhaimmista puolistaan soveltunut osittain aidon kristinuskon kumppaniksi eikä ateismin. Tällaista liittoa voitaisiin kutsua taivaalliseksi avioliitoksi. Riistoon ja laillistettuun ryöstöön perustuvan uusliberalistisen kapitalismi, joka laittaa yksilön tavoitteet yleisen edun edelle, parina olisi tietysti ateismi, jolloin toteutuisi eräänlainen helvetillinen avioliitto. Edellä mainitulla soveltavalla sosialismilla ei tarkoita Marxin teorioihin pohjautuvaa sosialismia ja eikä siten edesmenneen Neuvostoliiton sosialismia.

Yhdysvaltoja18 ja  Neuvostoliittoa17 hallitsi jo tuolloin samaa hengenheimolaisuutta oleva juutalainen eliitti. Neuvostoliiton lakkauttaminen vuonna 1991 oli mainitun eliitin [3]19 ja sen valtarakenteiden hyvin suunniteltu sekä hallittu aikaansaannos. Neuvostoliittoa ei enää silloin tarvittu globaalissa poliittisessa näytelmässä, ja siten suoritettiin teatterimainen vallankumous.

Nykyisen sivilisaation perikato

Maailman eliitin toimesta eurooppalaiset ja Yhdysvaltojen yhteiskunta järjestykset on päätetty tuhota. Valtiot järjestelmänä halutaan myös eliminoida. Tässä suhteessa nykyinen globaali politiikka muistuttaa kommunismin viimeisintä vaihetta eli valtion pois kuolettamista, jota piti edeltää sosialismin välivaihe eli ”proletariaatin diktatuuri”.

Valtioiden tuhoaminen pyritään toteuttamaan ensin avioliittoinstituutioiden perikadolla. Tämähän on jo hyvässä vauhdissa, avioliitolla ei enää havaita olevan mitään arvoa nykyisessä maailmassa.

Avioliiton tuhoamisen menetelmiä:

Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien on katsottu vaativan sitä, että ihmiset saavat solmia avioliiton oman seksuaalisen suuntautumisensa ehdoilla.8 [4]

Ihmisiä suorastaan manipuloidaan siihen uskomukseen, että avioliittokäsityksen muutos sukupuolineutraaliksi ei johtaisikaan huomattaviin muutoksiin yhteiskunnassa. Joskaan väite ei pidä paikkaansa, sillä avioliittolain muutos on kuitenkin johtamassa muutokseen myös äitiys- ja isyyslaissa ja sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa. Tämä ”kehitys” johtaa aikanaan entistä liberaalisempaan ja ilman häveliäisyyttä olevaan seksuaalisuuteen sekä sukupuolielämään, missä pimeät hedonistiset voimat viettelevät suurimman osan yhteiskuntaa eläinpopulaation tasolle suhteessa moraaliin, siveyteen, eettisiin arvoihin ja viisauteen. Kuitenkin looginen kyky ajatella näillä ihmisillä voi säilyä pitkään.

Peruskoulut, muut oppilaitokset ja valhe- eli valtamedia

Peruskoulujen ja muiden oppilaitosten, kuten valtavirtaisen tiedonvälityksen kautta välittyvä nykyinen seksuaalikasvatus on täysin hämärtänyt todellisuudentajun siitä, mitä sisältyy avioliittoon ja seksuaalisuuteen. Suomalaisten lapsien henkinen turmeleminen on täydessä vauhdissa. Tästä hyvänä esimerkkinä olkoon Suomalaisen alakoulun seksuaalikoulutuksen kirja, Hivpointin nuorisotyön Just wear itin, Seksiä on monenlaista -esite .9 [5] Lapsien varttuneisuuden huomioiden kysymyksessä on monikulttuurisuuden ja perversioiden propagandistinen pakkosyöttö lapsille.

Juuri näitä yllä mainittuja arvoliberaaleja arvoja kannattavat monet eduskuntapuolueet, ennen muuta SDP, vasemmisto, vihreät ja kokoomus. Onko siis jo peruskoulukin politisoitunut?

Viihdemaailma; Hollywood

Mediakampanja aikuisten ja lasten seksuaalisuhteiden normalisoimiseksi on jo ollut käynnissä vuosikausia. Pedofilian ujuttaminen on aloitettu varovaisin askelin normalisoimalla ensin aikuisten ja teininuorten väliset seksuaalisuhteet eli pederastian, ja kun nämä ovat arkipäiväistyneet, siirrytään aikuisten ja lasten välisten seksuaalisuhteiden normalisointiin eli täydelliseen pedofiliaan. Tällainen normalisointimanipulaatio toteutetaan elokuvien, TV-sarjojen, dokumenttien ja lehtikirjoitusten kautta, joissa nämä suhteet esitetään sympaattisen myönteisesti ja huolettoman harmittomasti.10

Sivuhuomautuksena sanottakoon, että kirkkoinstituutiot ovat nykyisin niin kammottavia lohikäärmeiden pesäkkeitä, että niistä ei voi edes puhuakaan. Toisaalta ne palvelevat perkelettä ja yhtäältä ne eivät palvele mitään. Ovat siis myös penseitä.

Ihmiset syntyvät mies- ja naissukupuoleksi

Aikamme sukupuolisuuden oikeuksiin on sisällytetty myös tavoittelu normalisoida vastakkaisen sukupuolen jäljittely.

Yhdysvaltojen lastenlääkäriyhdistys kehottaa terveydenhuollon ja opetuksen ammattilaisia sekä lainsäätäjiä hylkäämään kaikki politiikat, jotka normalisoivat lapsiin kohdistuvia kirurgisia ja lääkehoitoja, jotka pyrkivät normalisoimaan vastakkaisen sukupuolen jäljittelyä. Tosiasiat – ei ideologia – määrittävät todellisuuden.

Niko Sillanpään käännös yhdysvaltalaisten lääkäreiden kannanotosta koskien lasten ja nuorten sukupuoli-identiteetin häiriöitä voi olla luettuna sivistävä kokemus aikamme seksuaalioikeuksien, vapauden ja kasvatuksen kannattajille.

Ihmisen sukupuoli on objektiivinen, biologinen ja binäärinen (kaksijakoinen) ominaisuus: ”XY” on miehen ja ”XX” on naisen geneettinen määrittäjä; Ne eivät ole sairauden merkkejä. Sääntönä ihminen syntyy miehenä tai naisena eli ihmisen sukupuoli on luonteeltaan kaksijakoinen. Tästä syystä lajimme pystyy lisääntymään, joka on kukoistuksemme edellytys. Tämä periaate on itsestään selvä. Erittäin harvinaiset sukupuolen kehityshäiriöt (disorder of sex development, DSD, ”interseksuaalisuus”), kuten testikulaarinen feminisaatio (tietyn tyyppinen sukupuolikehityksen häiriö) ja synnynnäinen lisämunuaishyperplasia, ovat lääketieteen tuntemia poikkeamia tästä ja sellaisina tunnistettuja sairauden tiloja. Näitä tiloja potevat henkilöt eivät siten muodosta kolmatta sukupuolta.11

Käännös kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: Sukupuolta ei voi sensuroida [6]12

Yllä mainitut degeneraatiot yhdistettynä negatiiviseen globalisaatioon ja väestön massiiviseen ”pakolaistulvaan” poliittisen Lähi-idän alueelta, murtaa suomalaisten ja muiden Unionin maiden henkisen ja materiaalisen selkärangan. Kehitys kohti eläinkuntaa on silloin alkanut.

Kulttuuriseen ja sosiaaliseen elämään keskittyneen antropologian ”valistuksen” sekä materialistisen tieteen ja itsekkyyden aikakaudella länsimaiset ihmiset ovat luopuneet naiselle arvokkaimmista velvoitteista, kuten lasten synnyttäminen. Vikaa on miehissäkin, sillä he eivät halua kantaa vastuuta perheestä. Tästä johtuen läntinen sivilisaation täydelliseen romahtamiseen vaikuttaa myös heikko syntyvyys.

Toisaalta he, jotka jalostavat sielunsa Jumalan avulla jatkavat tätä läntistä sivilisaatiota. Siis on kaksi käyrää graafisena esityksenä: laskeva tuhon käyrä ja nouseva uuden elämän kaari.

Tästä sielun eli ihmisen jalostumisesta puhumme hiukan alempana.

Sivilisaation nousu

Pelastuksena on aidon aviorakkauden palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa

Jokainen älykäs ihminen tunnustaa sen tavanomaisen totuuden, jonka mukaan kaikilla asioilla on suhde hyvään ja toteen.13 Tietyt filosofit, kuten esimerkiksi Platon, Swedenborg ja Descartes ovat jo satoja, ja jopa muutamat tuhansia vuosia sitten tienneet, että myös ajatukset ovat olijoita, joita voidaan käsitellä henkisinä subjekteina, ja että näillä ajatusolioilla on formaattinen struktuuri, jotka muodostuvat joko toden ja hyvän, tai vastaavasta väärän ja pahan liitosta. Juuri edellä mainittu oli Descartesin teoreettisena perustana, hänen määritellessään metodisia rakenteita, joilla voidaan ilmaista eri luonnontieteen asioita. Tämä edellä mainittu esitettiin siksi, että avioliiton henkisen alkuperä paljastuisi kirkkaana. Muodostuuhan avioliitto myös toden ja hyvän liitosta. Toisaalta helvetillinen avioliitto muodostuu, kuten nykyisin yleensä toteutuukin pahan ja väärän liitosta, jossa voi vallita tietyn tyyppinen helvetillinen ”rakkaus”.

Jumalasta lähtevät hyvä ja tosi yhdistyneinä. Siksi kaikella on suhde hyvään ja toteen. Nykyisin ihmiset vain kääntävät hyvän ja toden liiton väärän ja pahan yhdistymiseksi. Aivan samoin kuin vastaavaisuutena edelliselle ajatellen, kuinka keväällä kosteus ja auringon lämpö saa luonnon versomaan, ja toisaalta sama aurinko aiheuttaa elottoman sianruhon mädäntymisen.13

Koska on ollut puhetta Jumalasta tulevasta toden ja hyvän liiton alkuperästä, täytyy myös lyhyesti perustella Jumalan olemassaolo, sillä yleensä aistillisena ja materialistisena aikakautenamme nämä asiat ovat pimennossa.

Koska mitään ei voi syntyä tyhjästä, oli avaruus ennen kaiken alkua absoluuttisen autio. Tarvittiin siis Jumaluuden virtaus, joka sai materian muodon (esim. alkuräjähdys) saapuessaan henkisen maailman henkisestä tilasta, sinne, jota kutsumme maailmankaikkeudeksi. Siten universumi aurinkokuntineen on muodostunut Jumalan kuvaksi, josta atomi on mikrokuva.

Kaksi asiaa, jotka lähtevät Herrasta ovat rakkaus ja viisaus, sillä nämä ovat Hän ja Hänestä. Rakkaudesta lähteviä nimetään hyvyyksiksi sekä viisaudesta saapuvia totuuksiksi. Näitä molempia voi olla lajeittain lukemattomia.13

Todellinen aviorakkaus kumpuaa siten hyvyyden ja totuuden avioliitosta, ja tämä liitto on Herrasta. Tällainen liitto on Herrasta, jos aviopari on yhdistynyt Herraan.

Tiivistäen sanottakoon, että kussakin luodussa objektissa on hyvyyden ja totuuden liitto, joka toteutuakseen edellyttää molemminpuolisuutta. Tämä tarkoittaa hyvyyden totuutta ja totuuden hyvyyttä. Täten totuus hyvyydestä on maskuliinisuuden perusta sekä hyvyys totuudesta rakentuvat feminiinisyyden pohjalle.13

Ihminen nimittäin elää fyysisen kuolemansa jälkeen ihmisenä säilyttäen sukupuolensa, sillä ihminen ei ole mies tai nainen ainoastaan ruumiinsa puolesta, vaan myös henkensä tai sielunsa puolesta.

Huomionarvoista on, että taivaallisessa avioliitossa ei kumpikaan puoliso ole hallitsevassa asemassa, koska siinä vaimon tahto yhdistyy miehen ymmärrykseen ja miehen ymmärrys vaimon tahtoon. Tätä tarkoittavat herran Sanat:

”Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi … Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako” (Matt. 19: 5, 6).

Miksi tätä perversioiden ja henkisen mädännäisyyden täyteistä antia pursuaa nykyisin seksuaalivalistuksen, viihdemaailman ja valtamedian kautta? Tähän on syynä se, että helvetit, ennen muuta syvimmät helvetit vihaavat armottomasti juuri sitä, mikä vähänkin muistuttaa avioliittoa:14 se halutaan tuhota. Toisaalta aikamme vihervasemmistolaiset piirit ja arvoliberalistit, jotka ovat menettäneet täysin järkensä, haluavat vallankumousta tuhoamalla perinteisiä instituutioita.

Emme tarvitse muuta tutkimusta paljastamaan aikakautemme henkisen tason, kuin sen suhtautumisen avioliittoon ja sukupuolielämään. Tämä suhtautuminen paljastaa kunkin aikakauden henkisälyllisen tason. Nykyisin vilkaisu viihdemaailmaan, valtamediaan, koulu- ja kasvatusmaailmaan paljasta aukottomasti sen, että saastaiset henget riehuvat vapaina.

Pelastuminen on kaikkien käsillä

Pelastuksen avain on Emanuel Swedenborgin kautta saatu Taivaallinen Oppi, joka avaa Jumalan Sanan eli Raamatun sisäiset merkitykset. Tämä tarkoittaa sielun jalostumista eli uudestisyntymisen prosessia, jossa tärkeimpänä on kaksi asiaa; Jumalan Pyhän Kolminaisuuden käsittäminen seuraavasti: Isä on Jumalan sisäinen Jumaluus kuten sielu ihmisessä; Poika on Jumalan Kirkastettu Ruumis, joka syntyi ajallisesti ja palasi ajattomaan toisin sanoen Jumalan äärettömyyteen; Pyhä Henki on tästä Jumalallisesta Ihmisestä eli Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta lähtevä Jumalallinen Vaikutus. Jumala on siten samanlainen kuin ihminen eli Jumal-Ihminen, jossa Isä on sielu, Poika ruumis ja Pyhä Henki Isästä Pojan kautta lähtevä vaikutus eli toiminta. Jumalan olemuksen kuvaus on Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa kohdat 13-16.15

Kymmenen Käskyä on Raamatun eli Jumalan Sanan tärkein asia. Sen tähden lain taulut oli sijoitettu arkin sisälle. Jumala on myös itse kirjoittanut taulut sormellaan, joten ne ovat Pyhyyksien Pyhyys. Muut Jumalan Sanan osat tulivat profeettojen kautta saneluna. Jokainen ihminen pystyy elämään Kymmenen Käskyn mukaista elämää, kun vain yrittää, se on täysin mahdollista. Käsitys, jonka mukaan ihminen ei pysty täyttämään lakia on väärä, sillä siihen pystyy jokainen kun vain pyytää voimaa Herralta Jeesukselta Kristukselta. Käskyt tulee ymmärtää siten kuin Uuden Jerusalemin oppi ne esittää.16 [7] Ilman Jumalaa ihminen ei pysty täyttämään muuta kuin pahan ja väärän mittaansa.

Lopuksi

Koska aito aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, juontaa se juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta, eli se on koko ihmiskunnan pelastus. Aviorakkauteen liittyvät totuudet tulevat paljastamaan kaikki sionistien [8]17 salakavalat pyrkimykset kansojen kustannuksella.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Tainter, Joseph A. (1988). The Coolapse of Comlex Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Tainter, Joseph A. (2000).Problem Solving: Complexity, History, Sustainability. Population and Environment.
 2. EMFscientist.org. (2015). International EMF Scientist Appeal. Saatavina: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal [1]
 3. Goldsworthy, Adrian (2009). Rooman valtakunnan tuho. Suom. Simo Liikanen. Ajatus Kirjat Gummerus Kustannus Oy
 4. Iivonen, Jyrki (1992). ”Neuvostoliittoa ei enää ole”, Mitä Missä Milloin 1993, s. 160-164. Helsinki: Otava.
 5. Hentilä, Seppo (1991). ”Sosialismi kaatui perestroikaan”, Mitä Missä Milloin 1992, s. 166-169. Helsinki: Otava.
 6. Emanuel, Swedenborg, Arcana Caelestia osat 1-12 ja Apocalypsis Revelata osat 1- 2. Saatavina: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm [9]; http://runeberg.org/revelata/2/ [2]  
 7. Wilton, Robet (suomennos 2000). Romanovien viimeiset päivät. Tabernaculum Dei ry.
 8. Hämeen Sanomat (1.3.2017). Saatavina: https://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/avioliittolaki-tulee-tanaan-tasa-arvon-aikaan-181729/ [4]
 9. IL (29.5.2018). https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201805292200977876 [5]
 10. Mainwaring, Doug (2017) ”Amid sex scandals, Hollywood releases gay ’romance’ that normalizes man-boy sex”, Life Site News11. 2017.
 11. Crooks, Robert & Baur, Karla (2014) Our Sexuality. Twelth Edition. Wadsworth.
 12. Jukka Hankamäki. Saatavina: https://jukkahankamaki.blogspot.com/2017/12/sukupuolta-ei-voi-sensuroida.html [6]
 13. Swedenborg, Emanuel (suom. 2011). Aviorakkaus. Nova Hierosolyma ry, oy Nord print Ab Helsinki.
 14. Swedenborg, Emanuel (1997). Arcana caelestia, osa 6; nrot 4837; 4868. Published The Swedborg Society.
 15. Emanuel, Swedenborg, Arcana Caelestia (osa: 8860-8912).Saatavina: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm [9];
 16. http://novahierosolyma.fi/7–LUKU.php#_Toc237066108 [10]

  17. http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf [8]

18. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

19. Mäkinen, Tapani (2003). Suuri maa, pitkä kvartaali. Sitra. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf [11]

20. http://juhamolari.blogspot.se/2011/01/venajalla-oikeus-ratkaisi-ei- raha.html [3]