- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Sisäministeriö varautuu jopa miljoonan ”turvapaikanhakijoiden” hyökyaaltoon vuodessa

Sisäministeriö [1] (SM) varautuu kaikin mahdollisin keinoin ja lainsäädännöllisesti massiivisiin pakolaiskriiseihin. Tämä kirjoitus ei tarkoita sitä, että 100 prosenttisella varmuudella tänne olisi lähitulevaisuudessa tulossa kaiken alleen peittävä ”turvapaikanhakijoiden” tsunami. Joskin sisäministeriön kaavailut myötäilevät globaalin eliitin pyrkimyksiä jättiläismäisestä väestönsiirrosta poliittisen Lähi-idän alueelta Eurooppaan, joka itse asiassa tulisi tuhoamaan eurooppalaisen etniskultuurellisen ja yhteiskunnallisen struktuurin.

 

Suomen velvoitteet? Miten Suomi varautuu ”pakolaiskriisiin”?

Suomella ja muillakaan Euroopan unionin mailla ei ole velvoitteita ottaa ainuttakaan ”turvapaikanhakijaa” vastaan, sillä väestön siirto on organisoitua globaalin eliitin värväystoimintaa, missä pääsääntöisesti liikkeellä ovat ylimieliset ja huonosti käyttäytyvät nuoret miehet. Nämä väestön massiiviset liikehdinnät huonontavat lähtömaiden kriisiä juuri avuntarpeessa olevien kannalta. Pakolaisia tulisi keskittää etupäässä Saudi-Arabiaan jo kulttuurin sekä kielen tähden.

SM:n käyttäytymisessä merkillepantavaa on se, että se ylipäätään varautuu suunnittelussaan tällaiseen ”kriisiin” jopa lainsäädännöllisesti valmiuslain ja poikkeustilan nojalla. SM pitää täysin selvänä, että Suomi ottaa tänne ryntäävät ihmiset vastan, vaikka tulijoita olisi yksi viidesosa maamme väestöstä. Rajojen sulkemista SM:n ”pakolaiskriisi” skenaarioissa ei vakavasti edes oteta huomioon.

 

Sisältö

Sisäministeriön kolme skenaariota

GCM-sopimus ja sisäministeriön kolme skenaariota

 

Sisäministeriön pakolaisinvaasion 3 skenaariota

Esitetään skenaariot [2], jossa ”turvapaikanhakijoita” saapuu vuodessa Suomeen:

  1. 10 000
  2. 100 000
  3. 1 000 000

 

Skenaario 1. ”Normaalitilanne” 10 000 ”turvapaikanhakijaa” vuodessa

Kussakin skenaariossa SM esittää suunnitelmia ja haasteita, jotka ovat:

Varautuminen; toimintaedellytykset ja kustannukset; turvallisuus- ja ihmisoikeudet; joustavuus ja resilienssi1 sekä yhteistoiminta.

________________________

  1. Resilienssi työntekijöiden ja työyhteisön joustavuutta, asioiden soveltamista ja ennakointia.

 Otamme tähän esimerkeiksi joitakin yllä mainittuja haasteita, joita esitämme SM:n valossa ja myös varustettuina omilla huomioilla (kommentit).

Varautuminen

SM:n esittää, että jo normaalitilannetta tulisi asiantuntijoiden mukaan hyödyntää valmistelemalla sisäministeriön ja Valtioneuvoston johdolla turvapaikkapoliittisia tiukennuksia ja valmiussuunnitelmia tulevia akuuttitilanteita varten.

SM panostaa suunnitelmiin silloin, kun siihen on aikaa, keräten oppeja ja parhaita käytäntöjä, jotka ovat kerätty episodilta 2015–2016. Näitä SM haluaa aktiivisesti hyödyntää.

Kommentit

Ovatko vuosien 2015–2018 ”turvapaikanhakijoiden” invaasiot Eurooppaan, kuten myös Suomeen toimineet opetusjaksoina tiedostetuille mahdollisille tulevaisuuden pakolaisvyörytyksille, jotka saavat poikkeustilan luonteen? Koska tietojen ja käytäntöjen keruun tiedottaminen episodilta 2015–2016 näyttää saavan SM:ltä hyvin innostuneen luonteen, ei ole lainkaan poissuljettua, että 2015–2016 ”pakolaisjakso” todellakin oli vain esiharjoitus, paljon mittavammalle väestönsiirrolle tulevaisuudessa.

Toimintaedellytykset ja kustannukset

SM:n mukaan tässä tilanteessa keskeisten toimijoiden määrärahatilannetta ja toimintapotentiaalia pitäisi kontrolloida ja mahdollisesti lisätä. Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että nykyinen poliisivahvuus ei riittäisi takaamaan järjestystä ja turvallisuutta.

Vastaanottotoiminnan kustannustehokkuutta jouduttaisiin kehittämään entisestään, ja jo tässä tapauksessa teltta- ja/tai konttimajoitus olisi välttämätöntä. Koska odotusajat ovat hyvin pitkiä, syntyy rinnakkaisyhteiskuntia, jotka ruokkivat harmaataetaloutta.

Turvallisuus ja ihmisoikeudet

SM:n mukaan jo nykytilanteessa Suomen sisäinen turvallisuus on vaarassa heiketä, jollei turvapaikanhakijoiden radikalisoitumista ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumista kyetä estämään.

Joissakin SM:lle tarkoitetuissa suosituksissa esitettiin laittomasti maassa oleskelun tukemisen sekä laittoman oleskelun järjestämisen kriminalisoitavaksi. SM kyseenalaisti voimakkaasti tällaisen rangaistus vaatimuksen, huomioimalla yksilöiden moraalisen oikeuden auttaa hädässä olevia esimerkiksi tarjoamalla yösijaa ilman rangaistuksen pelkoa.

 Kommentit

Juuri yllä mainitussa kohdassa SM epäsuorasti suosittelee sitä, että yksityiset ihmiset alkaisivat piilotella laittomasti maassa olevia koteihinsa. Jos annetaan mahdollisuus yösijan tarjoamiseen tällaisissa tapauksissa, venyvät nämä yömajoitukset lopulta määräämättömiksi ajoiksi. Kuitenkin tiedämme, että elintasopakolaisten vyörytys maahan turmelee lopulta alkuperäiskansojen etniskulttuurillisen perinteen laajamittaisesti toteutuneena. Näin ajatellen näiden ”turvapaikanhakijoiden” hyysääminen on itse asiassa täysin moraalitonta. Jos joku tuntee tarvetta toteuttaa moraalista oikeutta, voi hän majoittaa ja auttaa kykyjensä mukaan kantaväestöön kuuluvia syrjäytyneitä sekä kodittomia, vaikkapa majoittamalla heitä kotiinsa. Ennen muuta suomalaisten hyvinvoinnin takaaminen pitäisi olla julkisen hallinnon ja valtion toiminnan yksi tärkeimpiä prioriteetteja.

Niin ikään SM:n sivustoilla mainitaan, että usea asiantuntija oli yhtä mieltä siitä, että jo nyt liikkeellä oleva tahaton ja tahallinen väärä tiedottaminen (disinformaatio) heikentää yhteiskunnallista keskustelua.

Kommentti

Tällä disinformaatiolla tarkoitetaan sosiaalisessa- ja vaihtoehtomedioissa esiintyviä kriittisiä äänenpainoja Suomen virallista, muukalaisia suosivaa pakolaispolitiikkaa vastaan. Suomeen saapuneet ”turvapaikanhakijat” ovat olleet pääsääntöisesti nuoria miehiä, jotka ovat ylimielisiä elintasopakolaisia, jotka ovat nostaneet raiskaus- ja rikollistilastoja, joten kritiikki on ollut suurelta osin paikallaan. Näyttää siltä, että monikulttuurisuusagendasta on tullut tabu monissa EU-maissa kuten Suomessa. Tätä –agendaa ei saisi arvostella kriittisesti.

Joustavuus ja resilienssi

Jo tässä skenaarion (nro. 1) vaiheessa SM:n mukaan yhdeksi tärkeimmäksi haasteeksi muodostuu kuntien haluttomuus ottaa vastaan turvapaikan hakijoita. Siten ohjausta sekä neuvontaa tulisi keskittää myös kuntien suuntaan.

Kommentti

Tässä ohjauksella ja neuvonnalla tarkoitetaan kevyttä ja samalla pakottavaa aivopesua, joka suuntautuu sekä kuntiin että kansalaisiin. Skenaario kolmen kohdalla kunnilla ei enää olisi itsenäistä päätösvaltaa. Lisäksi osittain yksityisten ihmisten omaisuus rajattaisiin lainsäädännöllisesti valtion käyttöön.

Skenaario 2. 100 000 ”turvapaikanhakijaa” vuodessa

Esimerkkejä haasteista

SM käyttää tästä nimitystä ”iso-episodi”, jossa vakavimmiksi haasteiksi katsottiin poliittisen tahdon loppuminen tai vakava jakaantuminen sekä kuntien haluttomuus ottaa vastaan tai kotouttaa turvapaikanhakijoita.

Asiantuntijoiden mukaan haasteet ovat paljon vaativammat kuin normaalitilanteessa. SM ilmoittaa, että monet asiantuntijat olivat sitä mieltä, että lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että pakkolainsäädäntö ja valmiustoimet olisivat ajan tasalla ja niitä voitaisiin ottaa käyttöön tilanteessa nopeasti.

Lisäksi skenaario kahdessa arvioidaan, että: kustannukset karkaavat käsistä, ”turvapaikanhakijoiden” rikollisuus ja ääritoiminta lisääntyvät. Ääritoiminnalla tarkoitetaan kantasuomalaisten radikalisoitumista, sillä he kyllästyvät ja väsyvät täysin järjettömään muukalaisinvaasioon. Lisäksi yleinen järjestys ja turvallisuus heikkenevät, laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa laajenevat, sosiaaliset jännitteet ihmisryhmien välillä kärjistyvät, julkiset palvelut eivät jousta, sisäiselle turvallisuudelle kohdennetut voimavarat eivät riitä, ”turvapaikanhakijat” sulloutuvat isoihin kaupunkeihin, harmaatalous on täysin hallitsematonta, integroituminen on hidasta (oikeammin sitä ei tapahtuisi ollenkaan) ja niin edelleen.

Varautuminen

SM:n asiantuntijoiden mukaan tämän tilanteen vaativan välttämätöntä valmiuslain uudistusta, missä modifioitu valmiuslaki kattaisi laajamittaisen maahantulon poikkeustoimet, ja myös maahantulon käsitteen hybridisoimisen. Hybridisoiminen käsittää turvapaikkavirtojen käyttöä poliittisen painostuksen instrumenttina ulkovaltojen toimesta.

Valmiuslain uudistaminen varmistaisi viranomaisten riittävän resursoinnin ja koulutuksen sekä poikkeustoimien harjoittelun ennen kuin tilanne on eskaloitunut. Osa asiantuntijoista ehdottaa säädöksiä normaalitilanteen sekä poikkeustilan välimaastoon, missä muun muassa ELY-keskukset ja maakunnat velvoitettaisiin hoitamaan valmiustehtäviä eli turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan järjestämiseksi vastaanottolain 12 §:n mukaisesti.

Kommentti

Muistamisen arvoista on, että ELY-keskuksissa [3]  on kolme vastuualuetta:

– elinkeinot, työvoima ja osaaminen
– liikenne ja infrastruktuuri
– ympäristö ja luonnonvarat

Esimerkiksi valmiuslain uudistus poikkeuslupana antaisi ELY-keskuksille valmiuden ottaa oikeuden liikenteen ja infrastruktuurin hallinnasta siten, että se palvelisi ”turvapaikanhakijoita” kantasuomalaisten vapauden ja hyvinvoinnin kustannuksella.

SM katsoo, että maltillisen enemmistön asenteiden ennustetaan koventuvan ja ääriryhmien (jolla tarkoitetaan monikulttuurisuudesta ja pakolaispolitiikasta kohtuullisesti ja terveesti ajattelevia kansallismielisiä, huomautus allekirjoittaneen) lisäävän kannatusta, jollei ehkäisevässä viestinnässä onnistuta ja sitä priorisoida jo ennen mahdollista episodia.

Tulee muistaa, että ehkäisevällä viestinnällä tarkoitetaan väestön manipuloimista sen asiantilan kannattajaksi, että he hyväksyisivät oman kansansa ja yhteiskuntansa tuhoamisen viime kädessä globaalin eliitin hyväksi.

Toimintaedellytykset ja kustannukset

Tässä tilanteessa kustannukset pyrkivät karkaamaan käsistä. Koska kustannuksien katsotaan kohoavan hallitsemattomaksi, pyrittäisiin toteuttamaan kokonaisvaltaista vastaanottojärjestelmän uudistusta.

Järjestelmää pyrittäisiin tehostamaan eliminoimalla päällekkäisyyksiä, keskittämällä prosessia, selkeyttämällä hakemuskäsittelyä ja alentamalla infran tasoa, jolloin pienten vastaanottokeskuksien sijaan tulisivat suuret vastaanottoyksiköt, teltta- ja konttimajoitukset.

Kustannuksien moninkertaistuminen tässä skenaariossa rahoitettaisiin moninkertaisella määrärahalla, jota ehdotetaan haettavaksi lisätalousarvion välityksellä.

Kommentti

Luonnollisesti määrärahojen moninkertaistaminen tarkoittaisi verojen palkansaajien verojen kiristymistä ja muiden hyvinvointiin liittyvien etuuksien sekä julkisten palveluiden romahtamista.

Turvallisuus ja ihmisoikeudet

Skenaario kahden tilanteessa ei vakavasti vielä harkita rajojen sulkemista. Joskin SM esittää, että rajaturvallisuuden säilyttäminen ja laittoman maahantulon estäminen saattaisi tässä skenaariossa jopa vaatia rajojen tilapäistä sulkemista, vaihtoehtona virka-avun ja poikkeuslainsäännön lisäksi.

Asiantuntijoiden keskuudessa on jopa ehdotettu skenaario kahden tilanteessa, että maahantulijoille tulisi myöntää tilapäinen lupa ja henkilötunnuksen kaltainen maahantulo- tai henkilötunnus. Tätä perustellaan muun muassa rinnakkaisyhteiskuntien syntymisen estämisellä.

Lisäksi SM tiedottaa:

Asiallinen viestintä myös turvapaikanhakijoiden lähtömaiden tilanteesta ja pakolaisuuden syistä sekä rasismin kitkeminen on huomioitava ja näihin panostettava. Osa asiantuntijoista pitää tärkeänä nopeaa reagointia esim. vihapuheisiin ja -tekoihin. Järjestäytyneet mielenosoitukset ovat sinällään hyvä kanava asioiden ilmaisemiseen, sillä yhdessä asioiden hoidon kanssa niiden nähdään vievän pohjaa ääritoiminnalta. Ääriliikkeiden seurannan tulisi olla aktiivista ja puuttuvaa, mutta virkavallan tulee huomioida laillisen poliittisen toiminnan ja ääriliikkeiden ero (UlkL 149§ 4k lavea tulkinta ja nopea karkottaminen).

 Kommentit

Tällöin poliittinen poliisi (POLPO) jahtaisi äärettömällä innolla rappeutuneen virkamies- ja poliittisen koneiston renkinä kaikkia heitä, jotka vähemmässäkin määrin osoittaisivat jotakin kansallismielisyyden sekä isänmaallisuuden merkkejä. Tämä voisi synnyttää myös samanlaisen urkintajärjestelmän, jota käytettiin Neuvostoliitossa.

Yllä olevasta huomaamme, että vain oikeat ja todelliset vallankumoukselliset toimenpiteet voivat johtaa tulokseen, joka vapauttaa kansan. Selvästi vallanpitäjät ja virkakoneisto pitävät mielenosoituksia paineventtiileinä sekä kontrollin välineinä.

Joustavuus ja resilienssi

Poliittisen tahdon heikkeneminen nähdään yhtenä isona haasteena tilanteessa, jossa ”turvapaikanhakija” määrät moninkertaistuvat. Niinpä havaittiin tärkeäksi kaikkien poliittisten puolueiden perehdyttäminen asiaan turvallisuusnäkökannan mukaan.

 Skenaario 3. ”Vakava kriisi” 1000 000 ”turvapaikan hakijaa” vuodessa

Haasteet

SM luokittelee skenaarioissa haasteet 1-5 asteikolla, jossa 1 on vähäinen haaste, 2 kohtuullinen haaste, 3 vakava haaste, 4 hyvin vakava haaste ja 5 ylitsepääsemätön haaste.

Skenaarion kolme kohdalla monet haasteet ymmärretään hyvin vakaviksi, ja neljä haastetta arvioidaan jo keskiarvoltaan tasolle 4.0 tai yli, eli haasteiksi, jotka ovat likipitäen ylitsepääsemättömiä haasteita SM:n hallinnonalalle.

Nämä neljä haastetta, jotka menevät keskiarvoltaan yli neljän ovat kustannuksien karkaaminen käsistä, resurssien riittämättömyys muun sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen, rajaturvallisuuden kestämättömyys ja kuntien haluttomuus ottamaan vastaan tai kotouttamaan ”turvapaikanhakijoita”.

Varautuminen

Tässäkään tilanteessa SM ei pidä itsestään selvänä rajojen sulkemista, vaikka Suomen ohi voisi virrata vuosittain 10 000 000 ”turvapaikanhakijaa”, joista Suomeen vuodessa ajautuisi 1 000 000, tai 15 00 000, tai 2 000 000. Kuka tietää sanoa tällaisesta giganttisessa kansanvaelluksen tilanteesta kuinka paljon esimerkiksi Suomeen ohjautuisi ihmisiä? Heitä voisi olla hyvinkin paljon enemmän kuin miljoona!

SM kuitenkin puhuu moraalisesta velvoitteesta, joka määräytyisi konfliktin aiheuttajasta. Siten kynnys rajojen sulkemiseen olisi korkeampi ydinonnettomuuden aiheuttamana, kuin esimerkiksi valtion sisäisistä kriiseistä johtuvina vaelluksina.

Kommentti

Koska nykyiset ”turvapaikan hakijoiden” vyörytykset ovat saaneet alkunsa sionistisen eliitin, siis multimiljonäärien värväystoiminnan aiheuttamana, rajojen sulkemiselle pitäisi olla erittäin matala kynnys, jos olisi kynnystä ensinkään.

SM jatkaa:

Miljoonan turvapaikanhakijan tilanteessa puhutaan kansallisesta/kansainvälisestä kriisistä johon tulisi ulkopolitiikan keinoin pystyä jo ennalta varautumaan. Poikkeuslainsäädäntöön turvautuminen nähdään välttämättömyytenä ja valmiuslain sisältöä ja toimivaltuuksien myöntämisperusteita tulisi pystyä muuttamaan ajoissa. Tässä korkean kriisin tilanteessa valtion ylimmällä johdolla nähtiin olevan keskeinen rooli luovia muiden valtioiden mahdollisen poliittisen tai muun painostuksen lomassa. Suomen hyvät suhteet EU:n, YK:n ja naapurivaltioiden kanssa ovat avainasemassa ja niitä tulisi aktiivisesti pitää yllä, sekä jo ennalta sopia pelisäännöistä kuten EU ja kansainvälisistä palautussopimuksista.

Niinpä SM näkeekin tarpeellisena yleisen varautumisen, jota kehitettäisiin yhteisillä harjoituksilla; esimerkiksi erittäin massiivisia maahantunkeutumisen skenaarioita pitäisi kehittää kouluissa, siviilipalveluksessa ja armeijassa.

Kommentti

Jo sinällään tällainen varautuminen kielii siitä, että hallituksessa, eduskunnalla ja sisäministeriöllä on sisäinen konsensus myöntymisestä globaalin eliitin aivoituksille täyttää jokainen EU-maa kukkuraiseksi poliittisen Lähi-idän populaatiolla. Yllä mainitut ”harjoitukset”, vaikka ne löytävät tiensä tarpeellisen otsikon alle, muodostavat erittäin tehokkaan aivopesu, ettenkö sanoisi eheyttämisleirin.

SM:n mukaan kuntien innottomuus ottaa vastaan tai kotouttaa ”turvapaikanhakijoita” lisääntyy entisestään skenaario kolmen tilanteessa.

Tästä tilanteessa SM toteaa:

Tilanteessa tulisi huomioida perustuslain säätämisjärjestys kuntien laajan itsehallinnon vuoksi. Jotta turvapaikanhakijat eivät pakkautuisi vain isoihin kaupunkeihin ehdotetaan tilanteessa otettavaksi käyttöön sitovia asumisvelvollisuus ja liikkumisrajoituksia.

Kommentti

Juuri yllä esitetty pitää sisällään myös sen, että kuntien itsehallintoa kavennetaan, tai se otetaan niiltä kokonaan pois, sekä ”turvapaikanhakijat” määrätään asumaan tiettyjen kuntien alueelle, myös isoihin kaupunkeihin pakkautumisen välttämiseksi.

Toimintaedellytykset ja kustannukset

 Tämän skenaarion tilanteessa kustannukset tulisivat riistäytymään käsistä. Tämä muodostaa ylitsepääsemättömiä haasteita. Skenaario kolmea varten SM on pohtinut erilaisia tilapäisrahoitusmalleja, skaalaetuja ja toimintalogiikan muutoksia kustannusten hallitsemiseksi. Skaalaedut tulisivat huomioon otetuiksi esimerkiksi ”turvapaikanhakijoiden” työllistämisen mallien kautta.

Kustannusten hallinnassa tarvittaisiin kansainvälisen yhteisön ja EU:n tukea. Jos EU:n hätärahoitusmekanismi ei jousta tarpeeksi, kansainvälisellä yhteistyöllä nähdään oleellinen ja keskeinen merkitys myös taloudellisen kapasiteetin suhteen.

SM ilmoittaa, että kriisitilanteessa tulisi karsia muusta rahoituksesta kuten aluetuista, maatalouden tuotantotuista jne.

Kommentti

Selvää on, että kantasuomalaisten etuuksia, hyvinvointia, julkisia palveluita jne. karsittaisiin raskaimman jälkeen, ja niitä jopa poistettaisiin kokonaan, että massiiviset tunkeutujalaumat saisivat maassa elintilaa.

SM kirjoittaa:

Tilannetta varten ehdotetaan valtionvarainministeriöjohtoista vakavan kriisin kustannusten rahoitusmallia (hätäpriorisointi- ja hätätilamalli), joka kattaisi kaikki kriisin hoitamiseen

osallistuvat hallinnonalat kunkin vastuiden mukaisesti. Malli voisi sisältää ennakointimekanismeina hallinnonaloille ”puskuribudjettia” kriisitilanteisiin, ja kriisitilanteessa SM:n varojen kohdentamista maahanmuuttoon, jolloin oletettavasti muut toiminnot kärsisivät.

 Kommentti

Tässä puhutaan hätätilasta, vaikka tiedetään, että valmistautuminen mahdolliseen kriisiin, tarkoittaisi myös globaalin eliitin suunnittelemaa väestönsiirtoa, tekosyynä esimerkiksi Lähi-idän levottomuudet, joita Yhdysvaltojen läntinen liittouma itse lietsoo.

 SM jatkaa:

Leiriolosuhteiden pystyttämistä tulisi opetella etukäteen ja hyödyntää mm. YK:n osaamista asiassa. On olennaista, että tällaisissa skenaarioissa kotimajoituksen ratkaisuja syntyisi. Suomessa on noin 3 000 000 asuntoa, joissa useimmissa on runsaasti neliöitä asuttaa ihmisiä. Lisäksi lämmitettyjä varastoja on runsaasti. Vaikka vastuu vastaanotosta on valtiolla, kapasiteettien ylittyessä tilanne kysyisi kuitenkin kansalaiskulttuuria ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Valmiuslain sisältöä ja erityisesti säätelyä tulisi ennakoivasti miettiä. Esimerkiksi mitkä ovat sopivat ruuan laadun vaatimukset, rakennusten kunnon ja sairaanhoitajien osaamisvaatimukset poikkeustilanteessa. Lisäksi rakennusten ja ajoneuvojen käyttöönotto oikeuksia tulisi miettiä myös SM:n hallinnonalan näkökulmasta.

Kommentti

Kaikki uhrattaisiin tunkeutujien hyödyksi. Koska mitä ilmeisimmin poliittisella johdolla ja sisäministeriöllä on sisäistä tietoa tulevaisuuden väestönsiirroista, tullaan valmistelemaan laki, joka sallii yksityisten ihmisten kiinteistöjen ja ajoneuvojen käyttöön oton, vaikka voimatoimin, ”turvapaikanhakijoiden” ja sitä palvelevan järjestelmän hyödyksi.

 Turvallisuus ja ihmisoikeudet

 Miljoonan ”turvapaikanhakijan” skenaariossa sosiaaliset jännitteet kasvaisivat väistämättä. Etnisten ryhmien väliseen rasismiin, vähemmistöjen sisäiseen syrjintään ja yhteiskunnan vastakkainasetteluun pitäisi tarrautua avoimesti ja näkyvästi.

Kommentti

Juuri yllä mainittua voidaan tulkita hyvin laajasti. Tämä antaisi virkakoneistolle täydelliset valtuudet teljetä kaikki isänmaalliset, kansallismieliset, pakolaispolitiikkaan vähänkin kriittisesti suhtautuvat jne., jonnekin suljettuun tilaan.

Niinpä SM esittää:

Poliittisen väkivallan ja ääritoiminnan torjumiseen on oltava poliisilla riittävät resurssit ja osaamista, ja etenkin siihen, miten vastakkainasettelua yhteiskunnassa voidaan torjua myös viranomaiskeinoin.

Bildresultat för Maahan muuttajat poliiseina kuva [4]

Lisäksi, jotta turvapaikanhakijoiden rikollisuus ja ääritoiminta eivät lisääntyisi olisi asiantuntijoiden mielestä tärkeää saada turvapaikanhakijat itse mukaan järjestyksen ylläpitoon.

Joustavuus ja resilienssi

SM:n mukaan suomalaisten halukkuuteen vastaanottaa miljoonittain ”turvapaikanhakijoita” tulisi perehtyä. Asiantuntijat korostavat maksimisietokyvyn analysoinnin tärkeyttä normaaliaikana.

Kommentti

Toisin sanoen vuodet 2015–2016 ovat toimineet tietyn tyyppisenä määrittämisalustana suomalaisten maksimisietokyvylle tunkeutujien suhteen.

 

GCM-sopimus ja sisäministeriön kolme skenaariota

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio teki hiljattain toimenpidealoitteen, jossa vaaditaan hallitusta tuomaan kiireellisesti YK:n GCM [5]  -sopimukseen (Global Compact for Migration) liittyminen eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi.

GCM on kansainvälinen siirtolaisuussopimus, joka kattaa koko siirtolaisuussyklin lähtösyistä mahdollisiin palautuksiin sekä kotoutumistoimenpiteet ja siirtolaisille annettavat palvelut.

Suomi on suunnitellut allekirjoittavansa GCM-sopimuksen joulukuussa YK:n kokouksessa. Ainakin Yhdysvallat ja Unkari ovat päättäneet olla allekirjoittamatta sopimusta.

YK:n täysistunnossa 19.9.2016 päätettiin niin kutsutusta New Yorkin lauselmasta [6], joka on välittömässä yhteydessä joulukuussa 2018 Marokossa pidettävään YK-pakolaiskokoukseen, jossa on siis tarkoitus allekirjoittaa GCM-sopimus.

 

GCM-sopimus ja sisäministeriön skenaariot liittyvät yhteen

Koska GCM-sopimuksella turvattaisiin siirtolaisten oikeuksia sekä helpotettaisiin maahanmuuttoa, kasvattaisi silloin sopimus myös maahanmuuttajien määriä. Tällöin sisäministeriön kolme kauhun skenaarion suunnitelmaa varautumisena ja GCM-sopimus näyttäisivät liittyvän yhteen, siten, että sisäministeriö ja poliittiset vallanpitäjät todellakin ovat tietoisia tulevista alati kasvavista vuosittaisista väestöjen siirroista.

Bildresultat för GCM-logo kuva [7]

Siten sisäministeriön skenaariot eivät ole pelkästään varautumista pahimpaan, vaan harkittua tiedostamista tulevasta, ja siihen antautumista suomalaisten hyvinvoinnin ja hengissä pysymisen kustannuksessa.

Salattu kansalaisilta ja medialta

Pääministeri Sipilän hallitus ei ole saattanut GCM-sopimusta eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Siten sopimukseen liittymiseen ei ole eduskunnan kantaa.

Tavio arvostelee kovin sanoin hallituksen tapaa hoitaa asia vähin äänin suljettujen ovien takana.

– On hyvin valitettavaa Suomen itsemääräämisoikeuden ja demokratian kannalta, että Sipilän hallitus ja asiasta vastaava ulkoministeri Timo Soini (sin.) ovat käytännössä toimillaan salanneet asian kansalaisilta ja medialta, Tavio nuhtelee.

Yhdysvallat jättäytyi ulkopuolelle

Tavio näkee uuteen YK:n sopimukseen liittymisessä mahdollisia riskejä.

– Yhdysvallat jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle, koska se katsoi sopimuksen mahdollisesti tulevaisuudessa rajoittavan valtioiden itsemääräämisoikeutta maahanmuuttoasioissa. Kun Yhdysvaltain kaltainen suuri maa toimii näin, olisi asiasta syytä käydä keskustelu eduskunnassa.

– Vaikka on todettu, että sopimus ei olisi juridisesti sitova, on kuultu useita puheenvuoroja, joiden mukaan sopimus olisi silti tosiasiallinen ohjeistus, Tavio toteaa.

 

Lopuksi

Suomen eduskunnan, hallituksen ja sisäministeriön varautumiset ovat linjassa globaalin eliitin tavoitteille jättiläismäisestä väestönsiirrosta poliittisen Lähi-idän alueelta Eurooppaan, joka itse asiassa tulisi tuhoamaan eurooppalaisen etniskultuurellisen ja yhteiskunnallisen struktuurin.

Suomen poliittinen johtajisto, eriasteiset viranhaltijat sekä näitä häikäilemättömästi tukeva valta eli valhemedia osoittavat ällistyttävää halpamaisuutta, epäoikeudenmukaisuutta ja moraalittomuutta. Nämä ovat Suomen ja sen kansan sisäisiä vihollisia, jotka kavaltavat maansa ja kansansa omien itsekkäiden päämääriensä tähden. Ihmiset eivät tiedä heitä koskevista tärkeistä poliittisista päätöksistä sillä hallitus, eduskunta ja media vaikenevat niistä kuin muuri.

Suomen pelastuksena olisi enää ainoastaan nopea, tehokas sekä onnistunut vallankumous, jonka seurauksena kaikki poliittiset puolueet hajotettaisiin, vanha valtio poistettaisiin ja tilalle perustettaisiin uusi poliittinen rakenne ja itsenäinen valtiojärjestelmä.

Markku Juutinen

Lähteet

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80810/vo%20kyky%20julkaisu_netti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y [1]

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80810/vo%20kyky%20julkaisu_netti_FINAL.pdf [2]

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskukset [3]

https://www.suomenuutiset.fi/ville-tavio-esittaa-gcm-sopimusta-eduskunnan-paatettavaksi/?fbclid=IwAR0LK1AZhwMEzephmNOP-eQuUUpl-RyKzjxJkWsZk79_V0gjeOELDd-R6gU [5]

http://www.un.org/depts/german/gv-71/band1/ar71001.pdf [6]