- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Pääsiäisjuttu: Muinaisen juutalaisen pappisylimystön luonne vastaa nykyisen juutalaisen eliitin poliittisia pyrkimyksiä

Näin pääsiäisenä on ajankohtaista palauttaa mieleen Jeesuksen ajan pappisylimystön syyllistyminen itse Totuuden ja Hyyyden murhaamiseen eli itse Jumalan inkarnaation luovuttamiseen ristiinnaulittavaksi. Juutalaisen ylimystön masinoimalla Jeesuksen murhalla on henkinen vastaavaisuus aikamme juutalaisen eliitin globaaliin poliittiseen toimintaan, sillä heitä riivaa globaalin vallan ja materialistisen vaurauden himot.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme neljää argumentaatiota: Muinaisten juutalaisten uskonnollisesta merkityksestä, juutalaisen papiston ja kirjanoppineiden syyllisyydestä Jeeseksen murhaan, Jeesuksen Kristuksen todellisesta Lunastuksen merkityksestä ja siitä kuinka aikamme juutalaisen eliitin pyrkimykset vastaavat Jeesuksen ajan papillisen ylimystön luonnetta.

Ensinnäkin on syytä painottaa, että sionistien ja tiettyjen juutalaisten noudattama Talmud [1], johon juutalaisuus perustuu, ei ole mikään uskonto, vaan maailmanvalloitukseen tähtäävä ohjelma, joka on samalla Israelin pääasiallisin ideologia. Sanoohan heidän Talmudinsa, että juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he itse kuvittelevat olevan kansana ”Messias”: Esittääkseen Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa (kethubth IIIa, viite 4). Täten ei tarvitse ihmetellä sitä, miksi Israel, ja siihen kytkeytyvä sionistinen eliitti käyttää suurvaltoja poliittisen tuhotoimintansa instrumentteina.

Hiukan taustaa: miksi Jumalan Sana annettiin muinaisille juutalaisille?1,2

Emanuel Swedenborgin mukaan maailmassa on ollut neljä aitoa kirkkoa, jotka olivat muinaisin, muinainen, israelilainen ja kristillinen kirkko. Muinaisin ja muinainen kirkko olivat itseasiassa eräänlainen muinainen kristillisyys. Muinaisimmalla kirkolla ei ilmeisesti ollut kirjoitettua Jumalan Sanaa, mutta muinaisella kirkolla oli Vanha Sana kirjoitetussa asussaan. Vanha Sana on kadonnut, mutta siitä polveutuivat useat muinaiset idän uskonnot. Tästä syystä lähes kaikissa maailman uskonnoissa on tiettyjä samoja piirteitä kuin Raamatun kirjoissa.

Ote Mooseksen kirjasta.
Ote Mooseksen tietystä kirjasta.

Koska monet muinaiset uskonnot periytyivät Vanhasta Sanasta, jossa on täytynyt olla spirituaalisia vastaavaisuuksia, jotka säilyi lukuisten itäisten kansojen keskuudessa Herran Jeesuksen tuloon saakka, israelilaisten ja juutalaisten tietämättä niistä yhtään mitään. Juutalaiset olivat näistä vastaavaisuuksista täysin pihalla, vaikka kaikki heidän Jumalanpalveluksensa yksityiskohdat, Mooseksen käskyineen ja määräyksineen sekä heidän Sanansa, koostuivat puhtaista vastaavaisuuksista.

Syy tähän ymmärtämättömyyteen oli siinä, että he olivat sisäiseltä mieletään epäjumalanpalvelijoita, eikä heitä kiinnostanut ensinkään, että heidän Jumalanpalveluksellaan oli taivaallinen ja spirituaalinen merkitys. He uskoivat, että ne olivat itsessään pyhiä. Mikäli taivaallisia ja spirituaalisia asioita olisi heille paljastettu, he eivät ainoastaan olisi hylänneet niitä, vaan myös häväisseet ne. Tästä syystä taivas oli suljettu heiltä. Tästä syystä he eivät myös tunnustaneet Herraa eli Jeesusta, vaikka koko Sana ennusti Hänestä ja Hänen tulemistaan. He hylkäsivät Herran, koska Hän puhui heille taivaallisista asioista, minkä sijaan he olisivat tahtoneet Herran, joka olisi nostanut heidät kaikkien kansojen yläpuolelle maalliseen valtaan. Tämä halu pyrkiä koko maailman valtiaiksi riivaa entistä enemmän nykyistä juutalaisten eliittiä. Tämän halun riivaamina he pitivät itseään messiaanisena kansana haluten kuninkaakseen itse Jumalan. Jumala salli heille tämän halun, sillä sen tähden juutalaiset pitivät Jumalan Sanaa pyhänä, säilyttäen se koskemattomana muille kansoille.

Juutalainen ylimystö murhasi Jeesuksen1,2

Jeesuksen aikana Juudeassa papillinen ylimystö muodostui muiden muassa fariseuksista ja saddukeuksista, joita olivat ylipapit ja kirjanoppineet. Tavallinen kansa oli yleensä tuohon aikaan lukutaidotonta.

Jeesus arvosteli ylipappeja ja kirjanoppineita ulkokultaisuudesta eli siitä, että nämä teeskentelivät hyvää ja hurskasta vaikka sisimmässään olivat äärimmäisen kunnian ja vallan himoisia. Sisäiseen mieleensä nähden papisto oli itse asiassa epäjumalanpalvelijoita, sillä he olivat ainoastaan ulkoisissa asiois­sa, koska he olivat ahneita, vallan himoisia ja itserakkaita. Tällaiset juutalaiset eivät halunneet tietää mitään sisäisestä Jumalan palveluksesta. Tosin poikkeuksiakin oli kuten oheisesta UT:n kohdasta käy ilmi (Mark 12: 28-34).

Jeesus sanoi rabbiinesta ylimystöstä: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Juudas kavaltaa.
Juudas kavaltaa Jeesuksen.

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Maanpäällisen toimintansa aikana Jeesus oli vuoroin sekä nöyrtymisen että kirkastumisen tilassaan. Nöyrtymisen tilassaan Hän oli äidiltä perimässään ihmisyydessä ja siten ikään kuin erossa Isästä eli Sielustaan. Tässä nöyrtymisen tilassaan Hän otti vastaan kiusauksia helvetistä äidiltään perittyyn ihmisyyteen.

Sitä vastoin kirkastuksen tilassa, Hän oli yhdistyneenä Isään (Matt. 17: 1-8). Kirkastamisen tilassaan Hän teki ihmeitä, ja sanoi, että minä ja Isä olemme yhtä. Tämä siis tarkoitti sitä, että Jeesus oli sielultaan Itse Jumala.

Koska Jeesus oli Jumalan inkarnaationa kirkatumisen tilassaan ääretön Hyvyys ja Totuus, ei juutalainen ylimystö vääryytenä ja pahuutena Häntä voinut sietää, vaan järjesti Jeesuksen murhaamisen.

Mikä oli Jeesuksen lunastus?1,2

Pelastumisen kannalta on tärkeää Jeesuksen Kristuksen ymmärtäminen aikaan ja paikkaan inkarnoituneeksi Jumalaksi, jonka käsityksen tulee olla kristillisen teologian peruskivi. Tämä Jeesuksen syntymätapahtuma oli seuraavanlainen: Itse Jumaluus hedelmöitti Marian munasolun Jumalallisen ihmeen avulla, joka on Jumalallinen vastaavaisuuden tapahtuminen luonnonmaailmassa. Näin Jeesus oli isänsä puolelta Jumala ja äitinsä puolelta tavallinen ihminen. Tästä syystä Jeesuksen sanotaan olevan Jumalan Poika.

Jumala ei voinut laskeutua täydellisyydessään maanpäälle, sillä silloin olisivat tuhoutuneet ihmiskunta ja siihen liittynyt henkimaailma. Samoin maapallokin tuhoutuu, jos aurinko tulee aivan lähelle. Jeesuksen syntymisen aikoihin oli henkimaailma täyttynyt vähitellen pahoista hengistä. Tämä aiheutti sen, että virtaus Jumalasta henkimaailman kautta luonolliseen maailmaan oli vääristynyt. Vääristyminen aiheutti sen, että ihmiskunta oli tuhoutumassa henkisesti. Vääristyminen oli myös niin suuri, että sen poistamista eivät pystyneet suorittamaan enkelitaivaat vaan siihen tarvittiin itse Jumalan inkarnaatio palauttamaan taivaan ja helvetin välinen tasapainotila ennalleen.

Huomion arvoista on se, että Lunastus oli se, kun Jeesus omalla Jumalallisella Voimallaan nujersi helvetit ja saattoi ne järjestykseen, palautti järjestyksen taivaissa sekä perusti Uuden Kirkon eli apostolisen kirkon. Tämä helvettien kukistaminen tapahtui siten, että Jeesus pystyi ottamaan vastaan kiusauksia eli helvetin hyökkäyksiä äidiltään perittyyn ihmisyyteen, sillä Hänen Jumalallisista ihmisyyttään helvetit eivät kyenneet kiusaamaan. Tämä helvettien nujertaminen tapahtui asteittain Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana.

Jeesuksen ristinkuolema on aikamme kristillisyydessä ymmärretty väärin, sillä uskotaan, että ristin kuolema oli itse lunastus. Todellisuudessa ristin kuolema oli Hänen viimeinen kiusauksensa toisin sanoen helvettien viimeisin sekä voimakkain hyökkäys Häntä vastaan. Jeesus voitti nämä kiusaukset rakentamalla ruumiinsa kolmessa päivässä uudelleen. Täten Hän sai uuden eli Kirkastetun ruumiin. Siten myös kaikki tavalliset ihmiset voivat voittaa helvetin hyökkäykset eli kiusaukset Jumalan toisin sanoen Herran Jeesuksen Kristuksen avulla. Tässä prosessissa täytyy myös ihmisen luonnollisesti olla aktiivinen.

Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena siksi, että juutalaiset olivat jo tuolloin maailman itsekkäin kansa, johon olivat Jeesuksen aikana yhteydessä pahimmat helvetit. Tällöin oli täysin selvää, että Jumalan pelastustyö täytyi aloittaa pahimmasta päästä ihmiskuntaa. Jumala inkarnoitui tämän kansan keskuuten myös siksi, että juutalaisissa (ei suikaan kaikissa) oli himoa alistaa toiset kansat orjuuteen sekä kohota suuruuden hulluudessaan koko maailman valtiaaksi. (Tällainen himohan riivaa nykyisin myös sionistista eliittiä: globaali rahoitusjärjestelmä ja länsimainen media palvelee vain juutalaisen eliitin tarpeita, puhumattakaan terroristivaltio Israelista).

Tämän luvun lopuksi esitämme millainen on Jumalan Kolminaisuus: Siinä Isä on Herrassa, kuten Sielu on ruumiissa, missä Pyhä Henki virtaa Isästä eli Jumalan Sielusta, Herran (Poika) eli Jumal-Ihmisyyden kautta synnyttäen ja pitäen yllä kaikkea elämää niin henkien, kuin luonnon maailmassa.2

Kolminaisuus on siis täsmällisesti muotoiltu seuraava: Isä on Jumalan Sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan kirkastettu Jumal-ihmisyys eli Jumalallinen Viisaus sekä Älykkyys ja Pyhä-Henki on Sielusta, Pojan kautta virtaava Jumalallinen vaikutus. Täten nämä kolme Isä (Sielu), ruumis (poika eli Jumal-ihmisyys) ja Sielusta virtaava Pyhä Henki ovat yhdessä ja samassa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on siis yksi maailman kaikkeuden Ääretön Jumala.2

Erittäin tärkeää on ymmärtää, että Pyhä Henki ei ole erillinen Persoona tai Jumala, joka lähtisi Isästä ja Pojasta, kuten aikamme kristilliset kirkot selittävät Nikean uskontunnustuksen mukaisesti.

Pyhä Henki on Jumaluus, joka virtaa Yhdestä Äärettömästä Jumalasta. Siten Kolminaisuus, kuten sanottiin, on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa kuten sielu (Isä), ruumis (Poika) ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta (Pyhä Henki) ovat ihmisessä.2

”Joka näkee minut, hän näkee Isän.” (Joh. 14: 19).

Kuinka nykyisen juutalaisen eliitin luonne ja pyrkimykset vastaavat muinaisen juutalaisen pappisylimystön luonnetta

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että murhatessaan Jeesuksen, joka oli itse ääretön hyvyys ja totuus, juutalainen ylimystö sai perityksipahuudekseen kaiken totuuden ja hyvyyden myrkyttämisen himon.

Swedenborg kirjoittaa juutalaisista, tarkoittaen elitistisiä toimijoita:

Tämä kansa on täysin erilainen muista kansoista ja heissä on juurtunut yritys tuhota tai vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan… ja aina kun heille tarjoutuu tilaisuus, he kietoutuvat mukaan, eivätkä löydä mistään suurempaa iloa kuin järjestyksen – se on yhteiskunnan lakien – tuhoamisesta. Syynä on hankkittu viha itse Rakkautta ja Järjestystä vastaan, mikä on Herra. Tästä minulle on hyvin paljon kokemuksia.” (Diarium Spirituale, 2260).3

Käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisinä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen [2] kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset [3] polveutuvat [3] kasaareista.

Käytän kuitenkin termiä juutalainen tai juutalainen eliitti kasaarikansan tai kasaarieliitin synonyyminä.

Tämän päivän juutalainen eliitti on itsekkäämpi sekä julmempi, ja siten kokonaisuudessaan pahempi kuinSweden­borgin aikana, sillä peritty pahuus lisääntyy sukupolvittain. Juutalaiset toimijat muodostavat nykyisin jättiläismäisen, äärimmäisen hyvin or­ganisoituneen mafian, jonka tavoitteena on Talmudin opit: maa­il­man valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen ja kaikkien kansojen alistaminen orjuuteen. Juutalaisen eliitin kan­sainvälinen pe­tokseen, koronkiskontaan, mediavaltaan, sodanlietsontaan ja mur­hiin poh­jau­tuva kansoja tuhoava toi­minta on ri­kos ih­miskuntaa vastaan. Vaikka monet ta­vallisista juutalaista ovat aivan kunnon ihmisiä, muodostavat he kuitenkin viimeisen lenkin siinä ket­jussa, jota juutalaisten ylin johtajisto ohjaa sekä käyttää hyväkseen to­teut­taakseen Talmudin hirvittävät tavoitteet.

Jeesuksen ajan juutalaisen pappisylimystön demoninen luonne näkyy selvästi tämän päivän juutalaisen eliitin salakavalissa kansainvälisissä juonitteluissa. Tästä korostuneena todisteena kaikille on juutalaisvaltion väkivaltainen ja laiton perustaminen Palestiinaan. Siinä juutalaiset olivat hyökkäävä osapuoli ja palestiinalaiset puolestaan olivat, ja ovat edelleen, puolustussodassa hyökkääviä juutalaisterroristeja vastaan.

Israel on valinnut, Yhdysvaltojen jättimäisellä aseellisella ja taloudellisella tuella juutalaisvaltiolle, häikäilemättömän terroristisen laajentumispolitiikan. Kyseinen politiikka on suoranaista palestiinalaisiin kohdistuvaa kansanmurhaa, ja niin sopimatonta heikkohermoisille ja muutoin herkemmille ihmisille, että tästä ei voi esittää kuin muutamia esimerkkejä sopivasti valikoiden:

Israelilainen kenraali Haim Bar-Lev, oli 1967 maata jotaneen työväenpuolueen silloinen johtohahmo, kirjoitti työväenpuolueen lehteen rauhan mahdollisuuksista palestiinalaisten kanssa, että: ””meidän on mahdollista solmia rauha, mutta luulen että pysymällä lujina voimme saavuttaa enemmän”. ”Enemmän” oli myös silloin tavoitteista ensisijainen. Täten se tuolloin tarkoitti koillis-Siinaita, jonka asukkaat karkotettiin juutalaiskaupunki Jamitin tieltä erittäin julman raa’asti erämaahan.4

Vuonna 1972 myöhemmin israelin presidentiksi nimitetty kenraali Ezer weizman totesi poliittisen ratkaisun ilman laajentumista tarkoittavan, ettei Israel pystyisi ”jatkamaan olemassa oloaan maan tätä nykyä ilmentämän suuruuden, hengen ja elämänlaadun mukaisesti”.4

Tähän ratkaisuna kuunneltiin washingtonin reaktiota. Asiasta väiteltiin, jonka jälkeen hallitus hylkäsi virallisen linjansa, valiten juutalaisen Henry Kissingerin ”umpikujan” prinsiipin, jonka mukaan diplomatia viskattiin nurkkaan, ja käytäntöön otettiin raaka voima ts. silmitön murhakoneiston toiminta.4

Yllä mainittuun aikaan Yhdysvalloissa sekä Israelissa pidettiin aivan varmana, että arabeista ei ollut enää sotilaalliseksi vastukseksi vuoden 1967 jälkeen.

Vuonna 1973 ”Jamitin rakentamisesta” johtuen Egypti aloitti sodan, joka olisi tuhonnut Israelin, ilman Yhdysvaltojen massiivista tukea. Yhdysvallat esimerkiksi järjestivät ilmasillan, joka turvasi Israelin huollon Yhdysvaltojen asemateriaalinen5 [4] tuki Israelille oli hyvin merkityksellinen sodan lopputulokseen.

Mainitun sodan opetuksesta viisastuneena huomattiin Yhdysvalloissa sekä Israelissa, että Egyptiä ei voitu sivuuttaa. Tämä johti Camp Davidin rauhansopimukseen (1978-1979). Camp David oli kuitenkin diplomaattinen katastrofi. Nimittäin Israel ja Yhdysvallat olivat hylänneet diplomatian, valiten hirvittävän sodan, joka tuotti suunnatonta kärsimystä sekä supervaltaselkkauksen, joka oli vähällä riistäytyä käsistä.

Israel kiihdytti välittömästi laajentamistaan miehitetyillä alueilla. Juutalaisvaltio hyökkäsi pohjoiseen naapurimaahan 1978-1982, minkä jälkeen Libanonin miehitys jatkui lähes 20 vuotta. Vuoden 1982 hyökkäyksessä ja aivan sen jälkeen kuoli arvioilta 20 000 ihmistä Libanonilaisten lähteiden mukaan myöhempien vuosien uhrimäärä oli 25 000. Mutta länttä nämä rikokset eivät ole kiinnostaneet, minkä jokainen arvaa miksi ei ole kiinnostanut?

Siirtyäksemme 2000-luvulle, ja niin kutsuttuun ”Tiekartta” -sopimukseen Israelin ja Palestiinan välille, sulki kyseinen sopimus palestiinalaiset satoihin saarekkeisiin, joita saartoivat Yhdysvaltojen tuman Israelin miehityshallinnon rakentamat siirtokunnat sekä niiden infrastruktuuri.

Nykyinen Israelin palestiinalaisiin kohdistuva jatkuva kansanmurha

Juutalaisvaltion perustamisessa Palestiinaan huomioitiin sen poliittisesti keskeinen suhde Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilas-strategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen. Israelin valtio sisältyy kasaarieliitin suunnitelmien sarjaan toteuttaa tämän mafian pyrkimykset Talmudin ennustuksien mukaisesti.

Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby on aina huolehtinut siitä, että Yhdysvallat ei ole milloinkaan yrittänyt estää siirtokuntien laajenemiskehitystä ja palestiinalaiskotien romuttamista niiden tieltä. Trump itse on täysin mädäntynyt sionisti, jonka perhepiiriin kuuluu pirullisia juutalaisen eliitin toimijoita.

Vielä selvyyteksi huomautetaan, että ”Juutalainen” eliitti on suorastaan valloittanut Yhdysvaltojen talouden, lehdistön ja mediamaailman kokonaisuudessaan sekä strategiset asemat presidentin neuvonantajina, kuin myös tiedusteluelimissä. Tässä tilanteessa Israelin johtajilla on vaarallisen voimakas vaikutus Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan.6; 7; 8

Täsmennettäköön vielä, että Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsutaan myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Ulkopoliittisesti mainitun eturyhmän pyrkimyksenä on toimia Israelin hyväksi, mikä on linjassa Israelin hallituksen kanssa. Väkevimpinä toimijoina Israel-lobbyn liikehdinnässä ovat Amerikan järjestäytyneet ”juutalaiset”. Muita Israel-lobbyyn kuuluvia vaikuttajia, niin kristityistä kuin myös ”juutalaisista” muodostuneet, ovat esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.9

Israelin puskuraktori politiikkaa.
Israelin puskuraktori politiikkaa.

Useiden tarkkailijoiden [5] mukaan Israel tavoittelee anastamaan palestiinalaisten maat itselleen vaiheittain. Israelin valtio maksaa erilaisia tukiaisia ja antaa verohelpotuksia Länsirannan israelilaisille. Israel on jatkanut siirtokuntiensa rakentamista [6] Länsirannalla [7] alati kiihtyvällä vauhdilla.

Israel rikkoo kansainvälisiä säädöksiä valmistaessaan siirtokunnissa tuotteita palestiinalaisille kuuluvista raaka-aineista. Kuitenkaan palestiinalaiset eivät saa korvausta raaka-aineista. Palestiinalaisia viljelijöitä on ryöstetty. He ovat menettäneet maansa (Länsirannalla yli 40%) laittomille siirtokunnille, joista monet tuotteet tulevat markkinoille.10

Siirtokunnat ovat ryövänneet leijonanosan palestiinalaisten vedestä sekä tärvelleet heidän vuosisataiset viljelysmaat johdattamalla samalla juutalaisten jätevesiä palestiinalaisten viljelyksille.11

Tämän lisäksi siirtokuntalaiset [8] sulkevat teitä vaikeuttaakseen palestiinalaisten liikkumista sekä estääkseen kaupankäyntiä. Myös vesilähteitä on suoranaisesti tuhottu. Siirtokuntalaiset ovat armeijalta peräisin olevilla aseilla harjoittaneet väkivaltaa palestiinalaisia vastaan.

Keskelle palestiinalaisalueita perustetut siirtokunnat hajottavat Länsirannan maantieteellisesti ja tekevät mahdottomaksi palestiinalaisille kehittää alueitaan.

Lopuksi

Jumala piti lupauksensa Pyhän Maan antamisesta Jaa­kobin jälkeläisille (1 Moos. 35:11, 12), joita myös kasaarit henkisesti ovat. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 oli tämän lupauksen toteuttaminen. Kasaarit kuitenkin erehtyvät, jos luulevat Israelin avulla pystyvänsä valtaamaan maailman. Jumala pitää myös toisen lupauksensa, jos kasaarit jatkavat pirullista kansainvälistä peliään: ”Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnet­tomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet” (Jer. 36: 31). Koska juutalaiset eivät suostu Sweden­borgin mukaan uudestisyntymään, eivät he myöskään koskaan tule käänty­mään pois pahuuksistaan. Heidän kohtalonsa on sen vuoksi sellainen, miksi Jeremia sen ilmoittaa.1

Yllä olevaa ei pidä ymmärtää uhkauksena, vaan hyvää tarkoittavana vetoomuksena luopumaan globaalin hegemonian tavoittelusta ja siirtymistä sitä vastoin parannuksen tielle.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan TAB-kirjat.2
 2. Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. 12 osaa.3
 3. Swedenborg, Emanuel. Diarium Spirituale, (luku 2260).4
 4. Chomsky, Noam (2004). Maailmanvalta vai maailmanloppu? Otava.
 5. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/98725/SK1745_Tanila_TH.pdf?sequence=2&isAllowed=y6 [4]
 6. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC
 7. Dershowitz, Alan (2006). Debunking the Newest – and Oldest – Jewish Conspiracy: A Reply to the Mearsheimer-Walt “Working Paper”. Saatavina: https://sites.hks.harvard.edu/research/working_papers/dershowitzreply.pdf8 [9]
 8. Dulles, John Fpster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99
 9. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby [10]
 10. Finnwatch: YLE uutiset 11.4.2010, Finnwatchin selvitys – raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona.
 11. London Review of Books; Farming without water. Palestianian Agriculture in the Jordan Walley. [11]

https://www.pyhamaa.net/pyhauml-maa/category/siirtokunnat [5]

https://yle.fi/uutiset/3-7771299 [7]

http://arkisto.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/719/israelin_siirtokunnat_rauhan_esteen/ [8]

Aiheeseen liittyviä tiedostoja ja kirjallisuutta:

Swedenborg, Emenuel. Argana Coelestia. Saatavilla: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm [12]

Swedenborg, Emanuel (2016). Taivas ja helvetti (tarkistettu julkaisu). Nova Hierosolyma ry; Swedenborg, Emanuel (2011). Aviorakkaus (suomennos). Nova Hierosolyma ry; Swedenborg, Emanuel (1992). The Last Judgment (englanninnos). The swedenborg society Bloomsbury Way London.