- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Nyt on toiminnan aika: turvealan yrittäjien moottorimarssi Helsinkiin vappuaattona!

Eteläpohjalaiset [1] turvealan toimijat suunnittelevat moottorimarssia turve- ja hakekalustolla Helsinkiin vappuaattona 30.4.2021. Tavoitteena heillä on saada ainakin sata ajoneuvoa mukaan, minkä osallistujamäärän  yhteyden ottojen perusteella he arvelevat jopa ylittyvän. Moottorimarssi, joka toimii turvealan alasajoa vastaan, on erittäin suositeltava kasalaisaktiivisuuden osoitus ja Magneettimedia tukee täysin rinnoin kyseistä moottorimarssia Helsinkiin. 

Suomen valtioneuvoston suomalaisten vainoaminen, kuten nyt turvealan tuottajien piinaaminen, on jo vaatinut kahdeksan turvealan yrittäjän hengen, sillä he ovat päätyneet itsetuhoon paineen keskellä. Näyttää siltä, että 1990-luvun poliittisesti järjestetyn laman strategia jälleen toistuu. 

[2]

[3]

Mistä on kysymys? 

Etelä-Pohjanmaan [1] lehdessä turvealantoimijat perustelevat sitä, mihin polttoturpeen maineen mustamaalaaminen ja sen käytön väheneminen johtaa: 

Kotimaisen ruuan, lämmön ja sähkön hinta tulee nousemaan. Lisäksi ruuan kotimaisuusaste tulee laskemaan. Tämä koskettaa tavalla tai toisella jokaista meistä. Moni kaupunkilainen tulee maksamaan kaukolämmöstä aikaisempaa enemmän, painottaa Alakotila. 

Isot yhtiöt ovat sanoneet sopimuksensa irti, ja pieniä toimijoita on niin vähän, niin kannattaako polttoturvetta ollenkaan edes nostaa.  

 

-Ei turvetuotantoa voi ylläpitää pelkän kasvu- ja kuiviketurpeen osalta, koska sen käyttö on marginaalista verrattuna polttoturpeeseen. Ei ole järkevää eikä kannattavaa avata suota sen takia, sanoo Miika Mantela. Alan alasajon kerrannaisvaikutukset ovat kylmäävät; työt ja elinkeino uhkaavat loppua laitevalmistajilta, urakoitsijoilta, tuottajilta ja rengasfirmoilta – näkyvissä ovat 90-luvun laman merkit ja pankit ovat jo alkaneet etunenässä realisoimaan turvetuottajien omaisuutta; ahdistus on johtanut alalla jopa itsemurhiin.

-Nyt on viimeinen hetki toimia ja pyydämme, että mahdollisimman moni käy allekirjoittamassa aloitteen kansalaisaloite.fi-palvelussa, vetoavat Antti Alakotila, veljekset Markus ja Miika Mantela sekä Jouko Pahkakangas. 

-Turve täytyy saada uusiutuvaksi sen takia, että turveyrittäjät eivät tiedä, mitä he tekevät. Taloudellisista syistä ja epävarmuudesta johtuen he eivät ole edes koneita päässeet huoltamaan, koska eivät tiedä, paljonko turvetta käytetään. Ja käytetäänkö sitä ollenkaan. Tästä tässä on pohjimmiltaan kysymys, muistuttaa Alakotila lopuksi. 

Suomelle turve on energialtaan kuin Norjalle öljy 

Suomen [4] maaperä on pinta-alaltaan maailman soistuneimpia maita. Nykyään soita sekä turvemaita on Suomessa noin 9,08 miljoonaa hehtaaria, mikä on noin 29 prosenttia maapinta-alasta. Suomessa tutkittujen soiden yhteenlaskettu turvemäärä on noin 70 miljardia suo-m. Näistä Suomen turvevaroista yksi kolmasosa on Lapin läänissä, yksi kolmasosa Oulun läänissä sekä yksi kolmasosa Etelä-Suomessa. 

Suomen valtioneuvoston päätös turpeenkäytön lopettamiselle on samalla absurdi ja rikollinen, sillä onhan turve uusiutuva luonnonvara, jonka vuosittainen enentyminen on suurempaa kuin sen käyttö. Lisäksi huomionarvoista on, että turpeen ilmastopäästöt ovat alhaisemmat kuin esimerkiksi puulla ja Euroopan unioni ei ole vaatinut turpeenkäytön lopettamista. 

Päästökaupanansiosta turve-energian on kallistunut niin paljon, että tähän energiaan turvautuvat voimalaitokset ovat joutuneet hankkimaan turpeensa muualta, esimerkiksi rekkalasteittain Venäjältä. Eihän tällainen rekkarallikaan [5] voi olla kovinkaan ympäristöystävällistä. 

VTT:n tiedote vuodelta 2007 selostaa esimerkiksi seuraavaa

Turpeen [6] polton päästöt rinnastetaan päästöjen laskennassa ja päästökaupassa fossiilisiin polttoaineisiin. Kansallisessa ilmastostrategiassa turve luokitellaan hitaasti uusiutuvaksi biopolttoaineeksi. Metsäojitetun suon hyödyntäminen energiantuotannossa aiheuttaa alhaisempia ilmastovaikutuksia elinkaarinäkökulmasta kuin vastaavan energiamäärän tuottaminen kivihiilellä, jos alueen jälkikäytössä tuotettu uusiutuva polttoaine (puu tai ruokohelpi) otetaan huomioon jo sadan vuoden tarkasteluajalla. 

Turpeen [6] noston jälkeen voidaan turvetuotantoalueen pohjaa hyödyntää uusiutuvan bioenergian (mm. puubiomassa ja ruokohelpi) tuotantoon, jolloin samalla alun perin tarkastelussa olleella alueella voidaan tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa sekä vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään tuottamalla hiilidioksidineutraaleita polttoaineita. 

Turveinfo.fi [7] -sivuston mukaan elinkaarianalyysejä on suoritettu 2000-luvulla kolme Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2009 Suomen ympäristökeskus (SYKE) teki näistä kolmesta kriittisen arvioinnin. 

Arvioinnin mukaan [7] ojitetuilta turvemailta tuotetun turpeen ilmastovaikutukset ovat pienemmät kuin hiilellä sadan vuoden tarkastelujaksolla. Arviointi osoitti sen, että turpeen energiakäytön ilmastovaikutuksia voidaan vähentää kohdentamalla turvetuotanto hylätyille turvepelloille sekä ravinteikkaille metsätalouskäytössä oleville ojitetuille soille sekä ottamalla käyttöön uudenlaisia turvetuotantomenetelmiä. 

Suomi ei ole merkittävä negatiivinen ilmastovaikuttaja 

Suomen turvetuotannon vähentämisellä energian käytön lähteenä on samanlainen vaikutusta globaaliin kvalitatiiviseen ilmastomuutokseen yhtä paljon kuin hyönteisten syömisellä, perinteisen ruokavalion sijaan. Näillä menetelmillä ei tietenkään ratkaista luonnonsaastumisen ja ilmastomuutoksen ongelmia. Mikäli haluamme suojella luontoa sekä ehkäistä ilmaston laadun huononemista, pitäisi esimerkiksi maailman raskaan teollisuuden alueet pysäyttää. Ilmastonmuutoksen hysterialla lietsotaan uhkakuvia, kuten stimuloidaan koronan pandemiapelolla. Nämä ovat poliittisia instrumentteja ulkoisen ”vihollisen” luomiseksi, ja siten kansojen hallitsemiseksi. 

Nykyisten suurvaltojen raskaat teollisuuden alat ovat suurin uhka ilmaston- ja luonnonsaastumiselle. Globaali eliitti ja läntisten valtioiden eliittien lakeijat, kuten esimerkiksi EU-maiden vallanpitäjät ovat piittaamattomia ilmaston todellisiin saastuttajiin [8], kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Ranskaan, Italiaan Saksaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tämä välinpitämättömyys voi synnyttää katastrofin. 

Pitäisi huomioida, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat maailman CO2-päästöt ovat noin 32 gigatonnia. Suomen osuus siitä on 0,14 prosenttia eli reilun promillen luokkaa. 

Negatiivista ilmastonmuutosta ehkäistään metsien lisäämisellä ja teollisuusmateriaalien, kuten teräksen, betonin, muovin jne., kierrättämisellä. 

Suomessa on meneillään valtion demoralisointi  

Demoralisointi tarkoittaa jonkin asian tarkoituksellista turmelemista, ja Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat päättäneet tuhota kotimaisen yritystoiminnan sekä talouden. Maan yritystoiminnan ja talouden alasajon perusteina on se, että silloin alijäämäisyys kasvaa eli Suomen talous ajautuu entistä tiukemmin riistoon ja laillistettuun ryöstelyyn perustuvan globaalin korollisen velkarahajärjestelmän kynittäväksi. Samalla yritystoiminta ja talous ajautuvat kansainvälisten sijoituskeinottelijoiden hyödynnettäväksi. 

Esimerkkinä siitä, että Suomen valtiota ollaan todellakin runnomassa globaalin rahaeliitin ja ylikansallisten talousjättien hallintaan ovat hiljattain uutisoidut ikuisuuslainat [9] ja globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut [10] (The Great Reset -uudelleenasettamishankeella) muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.  WEF kokous oli viimeksi 25.1-29.1. 2021. 

Tähän WEF:n suunnitelmaan kytkeytyy jo aikaisemmin  (21.7.2020) EU:n johtajien sopima Euroopan elpymissuunnitelmasta [11]. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n komission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin [12]. The Great Reset -suunnitelma tarkoittaisi Euroopan talouden rakenteiden modernisoimista sekä digitalisoinnin kehittämistä. Kukin voi aavistaa mitä tällaiset funktiot tarkoittavat esimerkiksi hyvinvointivaltiolle, kansallisoikeuksille ja vapaudelle? Ne tuhoutuvat. 

Tästä talouden alasajosta ovat esimerkkinä turvealan alasajo ja valtamedian, hallituksen sekä terveysjärjestöjen luoma koronahysteria. Koronaterrorin avulla globaali valtaeliitti on luonut kansainvälisen järjestelmän, jonka avulla kansallisvaltiot ovat helppo nujertaa Maailmanhallituksen alaisuuteen. 

Ikuisuuslainoja ja Euroopan elpymissuunnitelmaa ollaan todellakin tekemässä koronan- ja ilmastonmuutoksentorjunnan (johon myös turvealan alasajo kuuluu) oikeutuksella sekä verukkeella. 

Lopuksi 

Täysin selvää on, että Suomi ei kykene vapautumaan kansanpettureistaan ja mädäntyneestä poliittisesta järjestelmästään parlamentaarisin menetelmin, sillä kansanmanipulointiin keskittynyt valtamedia ohjailee kollektiivista suosiollisuutta negatiivisen globalisaation hyödyksi. Tässä yhteydessä emme voi esittää paljastavia ratkaisuja Suomen pelastamiseksi, mutta voimme vain todeta, että keskittykäämme mahdollisimman tehokkaaseen informaatiosotaan poliittisia kansanpettureita ja virkakoneistoa vastaan. Nyt vallitsevassa tilanteessa meidän pitäisi unohtaa kaikki luokkaristiriidat, ja kaikkien isänmaallisten, kansallismielisten, vasemmistolaisten ja kommunistien pitäisi löytää yhteinen tekijä, ja tämä yhteinen tekijä on kansanpetturipoliitikoiden ja mädäntyneen poliittisen järjestelmän nujertaminen ja sittemmin EU:sta irrottautuneen vapaan sekä itsenäisen Suomen jälleenrakentaminen.   

Markku Juutinen 

Lähteet 

Eteläpohjalaiset suunnittelevat moottorimarssia Helsinkiin – Seinäjokinen-Lehti Oy (seinajokinen.fi) [1] 

Suomen maapinta-alasta on kolmasosa turvemaita – Turveinfo [4] 

Turvemaan energiakäytön ilmastovaikutus – maankäyttöskenaario [Climate impact of the use of peatland for energy – land use scenario] (vttresearch.com) [6] 

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180301STO98928/kasvihuonekaasupaastot-eu-ssa-ja-maailmalla-infografiikka [8]