- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Miksi Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena? Huomiot

Magneettimedia ei ole uskonnollinen, eikä aina filosofinen julkaisu. Joskin nyt teemme poikkeuksen, sillä onhan joulunaika, jolloin pääotsikon teema on ajankohtainen. Tällä aiheella on myös maailmanpoliittista merkitystä.

Artikkeli perustuu Pertti Niemen kirjoittamaan teokseen, Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan, joka pohjautuu jäljempänä mainittuun kirjallisuusluetteloon. Peruslähtökohtana tässä on kuitenkin Raamattu esimerkiksi vuodelta 1933 ja 1938.

Artikkeliin lisättiin luku: Henkimaailma oli täyttynyt pahoista hengistä; vain Jumalan lihaksi tuleminen saattoi tämän puhdistaa, 2017.12.29.

Messias?

Kristus on Messias nimen kreikankielinen [1]  käännös.

Juutalaiset uskonnolliset johtajat Mel Gibsonin ohjaamassa elokuvassa The Passion of the Christ (Kristuksen kärsimyskertomus). [2]

Juutalaiset uskonnolliset johtajat Mel Gibsonin ohjaamassa elokuvassa The Passion of the Christ (Kristuksen kärsimyskertomus).

Varmaankin monet juutalaisista odotti Messiaan vastaavan heidän ennakkokäsityksiään. Tämä käsitys riippui siitä millaisen kuvan Vanhan testamentin profetiat olivat lukijalleen antaneet. Jotkut saattoivat ajatella Messiaan saapuvan nöyränä ja aasilla ratsastaen ja yhtäältä taivaiden pilvien mukana tuhoamaan vastustajat ja alistamaan kaikki hallitusvallat palvelukseensa (Sak. 9:9); (Dan 7:13–14). Viimeksi mainittuun varmaankin enimmäkseen uskoivat Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat, jotka muodostuivat lyhyesti: ylimmäisestä papista, pappien päämiehistä ja vanhimmista. Lisäksi Jerusalemin ylhäisöä olivat (saddukeukset) ja kirjanoppineet (farisealainen osa). Tämä uskonnollinen eliitti nojautui vakaumuksessaan isien perimätietoon, joka myöhemmin sai nimekseen Talmud.

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Mainittu juutalainen eliitti odotti siis Messiasta, joka olisi valloittanut heille koko maailman, mutta Jeesus, joka oli itse sisäisenä Totuutena ja Hyvyytenä opetti ihmisille uudestisyntymistä, joka tähtäsi ikuiseen onneen siunatussa tilassa, ei demonista eliittiä miellyttänyt, vaan eliitti haki mieluummin profetioita väärentäen niitä omiin itsekkäisiin tarpeisiinsa.

Talmudistit [3]

Ei ole tarkkaan tutkittu sitä, mitä kristittymaailma esittää syyksi siihen, miksi Jeesus syntyi juutalaisten keskuuteen, eikä esimerkiksi Kiinalaisena Jeesuksena? Kristityssä maailmassa, ainakin tietyissä piireissä, ilmeisesti kuvitellaan Jeesuksen syntyneen juutalaisena siksi, että on väärin ymmärretty Jumalan ”omaisuuskansan” käsite.

”Juutalaisella” [4] tarkoitetaan Jumalan Sanan spiritu­aalisen (henkinen) mer­kityksen mukaan hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun tai kansallisuuteen katsomatta. ”Juutalaisella” tarkoi­te­taan Sanan coelestiaalisen (taivaallinen) merkityksen mukaisesti myös kor­keinta eli kolmatta taivasta. Jeesus joutui kiusatuksi vielä tämänkin taivaan taholta, sillä sekään taivas ei ole täysin puhdas. Siksi kiusaukset voit­taneen Jeesuk­sen ristissä oli kirjoitettuna Hänen arvonsa ‑ juuta­laisten kuningas: REX IUDAEORUM

Jumalalla ei siis ole omaisuuskansaa, vaan ”omaisuuskansan” muodostavat kaikki ne ihmiset, jotka elävät hyvyydessä ja totuudessa rotuun ja kansalaisuuteen katsomatta. Nämä pystyvät vastaan ottamaan sisäisiä totuuksia ja hyvyyksiä sieluunsa.

On hirvittävän irvokasta ajatella, että esimerkiksi jokin demoninen eliitti edustaisi Jumalan silmäterää.

 

Miksi todella Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena?

Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena juuri siksi, että jo Jeesuksen ajan juutalaisuus edusti, mitä suurinta henkistä pimeyttä, jolla ei tietenkään ollut mitään yhteyttä Jumalaan, eikä taivaaseen. Juutalaisuus oli ja on edelleen pelkästään maallisia ja aistillisia tarpeita palveleva ”uskonto”. Tästä johtuen koko juutalainen kansa oli teologisessa ja henkisessä pimeydessä: heistä oli tullut sen aikaisen maailman itsekkäin kansa, johon Jeesuksen aikana olivat yhteydessä pahimmat helvetit.

Jumalan täytyi luonnollisesti pelastaa ihmiskunta kokonaisuudessaan, niinpä Hänen täytyi nujertaa pahimmat helvetit ensin, helvetit, jotka olivat siis yhteydessä juutalaisten uskonnollisten johtajien siivittämänä heidän kansaansa. Mikäli Jumala olisi syntynyt johonkin toiseen kansaan, olisi vahvimmat helvetit jäänyt kukistamatta, ja lunastus suorittamatta (Niemi 2001).

Äärijuutalaisuutta noudattava pystyy elämään luonnollisessa hyvyydessä ja samaan aikaan sisäisessä pahuudessa. Tämä johtaa siihen, että liitetään yhteen hyvä ja paha, mikä on häväistys ja samalla suurin synti mitä ihminen voi tehdä. Henkisen maailman lain alaisuuksien mukaan hyvyyden ja totuuden on muodostettava liitto, joka on taivaallinen avioliitto, toisaalta pahan ja väärän tulee myös yhdistyä liittoon, joka on helvetillinen avioliitto (Niemi 2001).

Juuri tämän hyvän ja pahan yhteen liittämisen tähden Jeesus kutsui juutalaisia avionrikkojasukupolveksi (Matt. 12: 39).

 

Henkimaailma oli täyttynyt pahoista hengistä; vain Jumalan lihaksi tuleminen saattoi tämän puhdistaa

Jeesuksen Kristuksen [5] ymmärtäminen ajassa ja paikassa inkarnoituneeksi Jumalaksi on kristillisen teologian peruskivi. Toinen yhtä tärkeä asia on Kym­menen Käskyn ymmärtäminen ainoaksi elämänohjeek­si, jonka avulla pelastuu eli pääsee taivaa­seen. Joskin ihminen ei voi uudestisyntyä Kymmenen Käskyä noudattamalla vain itsekseen, vaan yhteistyössä Jumalan kanssa, siis Jumalan avulla ja itse aktiivisena. Siksi Jeesus sanoikin: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17).

Ensinnäkin tulee huomata, että maan päällä elävä ihminen on henkensä avulla yhteydessä henkimaailmaan.

Henkimaailma, joka on taivaiden ja helvettien välinen tila, oli Jeesuksen syntymistä edeltävänä aikana vähitellen täyttynyt pahoista hengistä siten, että virtaus taivaasta lähes kokonaan vääristyi.

Niinpä taivaan ja helvetin välinen tasapaino oli järkkynyt, ja ihmisten yhteys taivaaseen oli tuol­loin vaarassa katketa. Pahojen henkien avulla helve­tit hallitsivat maailmassa eläviä ihmisiä, ja koko ihmiskunta planeetallamme oli vaa­rassa tuhoutua. Tämän vuoksi tarvittiin itse Jumalan inkar­naatio palauttamaan ihmiskunnan yhteys taivaaseen. Jeesus Kristus kukisti omalla Jumalallisella voimallaan helvetit ja palautti tasapainon taivaan ja helvetin välille. Helvettien voi­ma oli tuona aikana niin suuri, ettei tätä tehtävää kyennyt suorittamaan enkelit, vaan tarvittiin siis itse Jumalan in­kar­naatio.

 

Jeesuksen kiusaukset ja voitto

Jeesus peri äidiltään tavallisen ihmisen fyysisen olemuksen, johon Hän kykeni ottamaan vastaan kiusauksia eli helvetin hyökkäyksiä tähän ihmisyyteensä. Jeesus oli Isänsä puolelta Jumala, jota Jumalallista ihmisyyttä eivät helvetit kyenneet kiusaamaan.

Jeesus rukoilee Getsemanessa [6]

Aivan samoin kuin tavallinen ihminen pystyy kukistamaan helvetit, voittamalla kiusaukset, samoin Jeesus nujersi helvetit kiusaukset voittamalla. Näistä kiusauksista olivat voimakkaimmat ja viimeisimmät kristinkuolema sekä ylösnousemus, joista Hän sai täydellisen voiton (Niemi 2001). Jos Jeesus olisi käyttänyt Jumalallista voimaansa ja luopunut kristinpuusta, Hän olisi henkisesti hävinnyt kiusaukset helvettejä vastaan. Silloin ihmiskunta olisin tuhoutunut eli kukaan ei olisi pystynyt enää uudestisyntymään.

Ero Jeesuksen ja tavallisen ihmisen kiusauksien välillä on siinä, että tavallinen ihminen joutuu kukistamaan helvetit Jumalan avulla, Jeesus kukisti kaikki helvetit Jumalallisella voimallaan.

Jeesus rakensi ruumiinsa Jumalallisella voimallaan kolmessa päivässä uudelleen. Tätä kirkastettua ruumista kuvataan Johanneksen Ilmestyskirjassa:

ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;
hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa (Ilm. 1: 13–16).

Vasta Jeesuksen kautta maapallon ihmisillä on muodostunut mahdollisuus olla suorassa ja välittömässä yhteydessä Jumalaan (tämä yhteys syntyy Sanan välityksellä henkisen maailman kautta). Jeesuksen kautta luotiin Jumaluuden Kolminaisuus. Tätä ei ennen Jeesusta ollut. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on Jumaluuden Kolminaisuus yhdessä ja samassa Persoonassa: Isä eli Jumalallinen Rakkaus (sielu), Poika eli Jumalallinen Viisaus sekä Pyhä Henki eli Jumalallinen Vaikutus. Pyhä Henki saapuu sielusta (Isä), Pojan kautta valaisemaan enkelten ja ihmisten ymmärrystä.

Vastaavaisuuden tieteessä Jeesus tarkoittaa Jumalallista Hyvyyttä ja Kristus Jumalallista Totuutta, siten koko nimi, Jeesus Kristus merkitsee Hyvyyden ja Totuuden liittoa: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10: 30). Herra Jeesus Kristus on yksi ja ainut maailman kaikkeuden Jumala.

Israelilainen kirkko

Kaikesta huolimatta israelilainen kirkko oli aito kirkko, joka perustui Jumalalliselle Ilmoitukselle. Israelilainen kirkko oli edustava kirkko, jonka rituaalit olivat tarkkoja vastaavaisuuksia spirituaalisille asioille. Mutta tämä kirkko ei kuitenkaan ollut vastaava kirkko, koska sen papisto ja sitä myöten kansa elivät ainoastaan luonnollisessa hyvyydessä ja sisäisessä pahuudessa.

Jumalan inkarnaatioon juutalaisena Jeesuksena oli toinenkin syy.

Pertti Niemi Kirjoittaa:

Juutalaisilla oli halu alistaa muut kansat orjuuteen ja nousta itse koko maailman valtiaaksi. Tämän halun riivaamina he pitivät itseään messiaanisena kansana ja halusivat maalliseksi kuninkaakseen itse Jumalan. Jumala salli heille tämän halun, sillä tämän tähden he pitivät Sanaa (osa Raamattua) pyhänä ja säilyttivät sen muuttumattomana muille kansoille.

Juuri yllä mainittujen tekijöiden tähden muinaiset juutalaiset ja nykyinen sionistien eliitti, ovat luonteeltaan erittäin julmia ja itsekkäitä (vrt. nykyinen Israel).

 

Mitä Jeesuksen murhasta seurasi?

Koska Jeesus oli itse Jumalan inkarnaatio, oli Hän Itse Totuus ja Hyvyys. Täten ne, ketkä murhasivat Jeesuksen, saivat henkiseksi perinnökseen kaiken totuuden tuhoamisen halun, mikä on muodostanut sionistisen eliitin ja yleensä äärimäiseen Talmudin tulkintaan nojautuvan ryhmittymän perityksi pahuudeksi.

Poliittinen merkitys

Yllä mainitusta johtuu, että monet ihmiskuntaa vahingoittavat opit ja teoriat ovat lähtöisin henkilöistä, joilla on vahva yhteys juutalaisuuteen, tai ovat ”juutalaisia”. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Karl Marx, joka tunnetaan erityisesti teoriasta, joka käsittelee työtätekevän ja omistavan luokan luokkaristiriitaa ja -taistelua. Marxia pidetään uudenaikaisen sosialismin ja kommunismin perustajana. Näitä oppeja käytettiin tehokkaasti sionistieliitin kansainvälisen hegemonian välineenä. Tämän ansiosta maailma jaettiin kahteen poliittiseen leiriin kapitalistiseen ja sosialistiseen järjestelmään. Sosialismi sisältää myös edistyksellisiä asioita, mutta ne saatiin tuhottua siihen liitetyllä ateismilla. Toisaalta äärimmillään plutokratiaan perustuva kapitalismi sai seurakseen kristinuskon. Kapitalismin luonnollinen kumppani olisi tietysti ateismi, sillä meneehän kapitalismissa yksilön etu, yleisen edun edelle.

Muita kansallisvaltioita tuhoavia menetelmiä, jotka ovat peräisin ”juutalaiselta” eliitiltä ovat muiden muassa kaiken näivettävä kansainvälinen velkarahajärjestelmä [7] , joukkotiedonvälitys, viihdemaailma sekä varhaiskasvatus- ja opetusjärjestelmä. Suomalainen valtamedia jäljittelee uskollisesti kansainvälisen lehdistön valtavirtaa. Se ajaa yksityisten pankkien, monikansallisten suurkorporaatioiden ja EU:n etua. Suomessakin massamedia suosii maahanmuuttoa ja suomalaisen alkuperäiskulttuurin mitätöintiä. Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin [8] ja Hjörnen mediaimperiumit.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Pyhä Raamattu VT: vuoden 1933 suomennos; UT: vuoden 1938 suomennos.

Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Tab-kirjat, Turku.

http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030307/1136204264003/1136278385308/1149002814904/1172053464728.html [8]

https://areena.yle.fi/1-3515789 [7]

 

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Londini 1749-1756.

Vera Christiana Religio, Amstelodami 1771.

Emanuel Swedenborg: Taivas ja helvetti [9]

Emanuel Swedenborg: Aviorakkaus [10]

http://novahierosolyma.fi/10–LUKU%3A-%C3%84LYKKYYDEN-KEHITT%C3%84MINEN%3A–uudestisyntymisprosessin-tarkastelua.php [4]

http://novahierosolyma.fi/7–LUKU%3A-RAAMATUN-SA%C2%ADLAI%C2%ADNEN-MER%C2%AD%C2%ADKITYS.php [11]