- Magneettimedia - https://magneettimedia.com -

Juutalaismafian maailman valtapyramidi

Jäljempänä olevassa artikkelissa esitämme juutalaismafian sosiaalipsykologista valtarakennetta. Aiheeseen liittyen kuvaamme ja analysoimme maailman valtapyramidia. Huomaamme kuinka valta ei jakaannu, vaan se pysyy lujasti ylempien näkymättömien toimijoiden hallinnassa. Alemmat portaat pyramidissa elävät laskeutuen toinen toistaan suljetumpaan vallan ja vapauden illuusioon. Voidaan ajatella, että kukin porras hallitsee alempaa porrasta, mutta alin porras ei hallitse ketään, ei edes itseään. Itse asiassa yksikään porras ei hallitse ketään, paitsi kaksi ylintä porrasta. 

Vasta sitten, kun valtapyramidin ylempien portaiden totalitarismi on nujerrettu, kykenevät Suomi ja muut valtiot nousemaan todelliseen itsenäisyyden aamun sarastukseen. 

Johdanto

Nykyisin on vaihtoehtomedioissa paljon kirjoituksia globaalista rahaeliitistä, joka on ottamassa vallan, eikä vain osan valtaa, vaan kokonaisen maailmanvallan, ja samalla lakkauttaa maailman kansallisvaltiot. Tämän tilalle luotaisiin maailman laajuinen ja yhtenäinen järjestelmä, sellainen, joka olisi luonteeltaan mekaaninen ja synteettinen, vailla mitään alkuperäistä luonnonmukaisuutta. Tällöinhän ihmismassat olisivat globaalin valtakoneiston rattaita, eikä mistään kulttuurista voitaisi enää puhua, sillä ne olisivat tuhoutuneet. 

Yllä mainittuun kappaleeseen voi osaltaan viitata globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut [1] muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen. 

Itseasiassa yllä oleva liittyy läheisesti maailman valtapyramidiin, jonka rakennetta on esimerkiksi Samuli Perälä [2]tarkastellut. Vaihtoehtomediat ja aktivistit, vaikka esittävätkin globaalin eliitin vastaisia kirjoituksia ja toimintaa unohtavat sen alkusyyn, mistä maailmanlaajuinen sosiaalinen ja taloudellinen pahoinvointi johtuu? Se johtuu juutalaiseliitin eli –mafian maailmanvalta pyrkimyksistä. Se, että juutalainen eliitti on saanut niin suuren vallan esimerkiksi “kristityistä”, johtuu siitä, että kristikunnan papisto teki vääryyden vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa tuhotessaan kristinuskon väärällä kolminaisuusopilla. Näin menetellen syömällä hyvän- ja pahantiedon puusta kristinuskosta jäi jäljelle vain ulkokuoret eli vaikutus sosiaalisena laitoksena, jolla ei tietenkään ole mitään yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. 

_______________ 

*) Vaikka Perälän valtapyramidi ei ole akateemisen tutkimustuloksen kautta todettu, se on silti totta. Sen voi itse kukin nähdä yhteiskuntapolitiikan ja maailman politiikan rakenteesta. 

Juutalaismafia on valtapyramidissa  näkymättömänä huipulla  

Juutalaisen johtajiston luoma globaalin vallansysteemi on lyhyesti jäljempänä kuvailtu: 1) pääomien valtaamiseen globaalilla velkarahoitusjärjestelmällä, 2) median, viihdemaailman ja kasvatus- ja koulutusaineiston valtaaminen hankkimillaan pääomilla ja 3) ei-juutalaisten, ja ennen muuta “kristityiden” alistaminen juutalaiseliitin johtamien järjestöjen, kuten vapaamuurarijärjestön hallittavaksi ja velkarahoitusjärjestelmä sekä finanssikeinottelu ovat mahdollistaneet maailmanlaajuisen lahjonnan. Edellä mainitut kolme kohtaa ovat vaikuttaneet siihen, että nykyinen maailma on lähestulkoon totaalisesti alistunut juutalaismafian vallansysteemin osoittamaan tahtoon. 

Tarkastelemme edelliseen liittyen maailman valtapyramidia. 

Maailman valtapyramidi, jota Samuli Perälä on kuvannut on seitsemän portainen tai asteinen. Tarkastelemme tässä näitä asteita hiukan syvällisemmin. 

Ensimmäinen porras muodostuu tavallisesta kansasta, jota on kuvattu ”häviäjillä”. Tämä koostuisi 90 prosentista väestöstä. Tätä kansanosaa kutsutaan “häviäjiksi” siitä syystä, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta osallistua siihen vallan- ja pääomien jakoon tai voittojen jakoon, kuten johtoportaalla, joka muodostuu alimmasta eliitistä (nro 3) sekä nro kolmea ylemmästä eliitistä eli vallankäyttäjistä, portaista 6 ja 7 puhumattakaan. Koska kansalla yleensä ei ole mahdollisuuksia osallistua vallan ja voittojen jakoon, ei kansalla ole mitään todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksien tekoon. Meillä kansalla on mahdollisuus vain ottaa köyhdyttävää velkarahajärjestelmän myöntämää lainaa, että voisimme asua turvallisesti pohjolan viimaisissa tuulissa. Kansa elää täydellisessä vapauden illuusiossa; kaikki aika menee elämisen kannalta välttämättömien hyödykkeiden kustannuksien hoitamiseen. Koska suurin osa kansasta on juutalaismafian roskaviihteen turruttamia, eivät he niin muodoin viitsi ajatella yhteiskunnalliseen hallintaan ja valtahierarkiaan kuuluvia asioita, vaan äänestävät kertatoisensa jälkeen niitä globaalin agendan kannattajia ja ylläpitäjiä, joita juutalaismogulien hallitsemat tai kontrolloimat länsimaiset joukkotiedotusvälineet taukoamatta ja toinen toistaan, toistaen alitajuntaamme rummuttavat. 

Tähän liittyen todettakoon, että vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen [3] mukaan yhdysvaltalaisten rikkain promille on yhtä varakas kuin maan vähiten varakkaat 90 prosenttia yhteensä. Tämäkin vahvistaa kyseisen valtapyramidin paikkansapitävyyttä. 

Toinen porras koostuu (noin 9 prosenttia) johtavissa-asemissa olevista henkilöistä, mitä voidaan kuva myös termillä “johtoporras”. Tähän ryhmään voi kuulua myös sellaisten ammattien harjoittajat, kuten esimerkiksi insinöörit, lääkärit, papisto, jne.. Toinen porras on suurimmaksi osaksi pelkästään viidenestä portaikosta ylöspäin olevien eri asteisten eliittien lakeijoita (ei siis todellista valtaa), mutta pelkästään taloudellisesti he ovat  yleensä “voittajia”. Väestön jakauma koulutusasteen mukaan antaa jonkinlaisen viittauksen nro 2:n [4]  koostumuksesta. (Porras 2 on jonkinlainen varjokuva valiojoukosta). 

Kolmas porras ilmeisesti koostuu jonkinlaisesta alimmasta eliitistä, kuten Peräläkin toteaa. Koostunee poliittisesta (valtioiden johtajat), taloudellisesta (suursijoittajat), liike-elämän (globaali teollisuus) ja jopa uskonnollisesta (piispat, johtavat poliitikot rabbit) “eliitistä”. Joskin nro 3 edustaa jonkinlaista alinta toimeksi panevaa “eliittiä”. 

[5]

Neljäs porras: ylikansalliset kattojärjestöt, valtiot, kansainväliset organisaatiot jne.. 

Kattojärjestöjä ovat esimerkiksi Euroopan unionin kattojärjestöt, joilla on jäseniä useissa jäsenmaissa. Näiden kattojärjestöjen jäsenet vaihtavat tietojaan sekä laativat suunnitelmia esimerkiksi pakolaisten kotouttamiseen liittyvissä asioissa laatien kotouttamiseen tarkoitettuja suunnitelmia ja suosituksia sekä julkaisevat niitä. Kullakin toimialalla on tietysti omia kattojärjestöjä. Kansainvälisiä organisaatioita ovat esim. EU, NATO, Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailman terveysjärjestö (WHO). Kaikki nämä kansainväliset organisaatiot ovat juutalaiseliitin miehittämät. 

Juutalaismafia on ohjaillut vapaamuurareiden kautta maailmanlaajuisen koronahysterian, jota valtamedia on lietsonut päivästä toiseen, toinen toistaan pelottavimmilla julkaisuilla. WHO ja THL, jotka ovat täysin -mafian ja lääketeollisuuden hallinnassa suunnittelevat maailman laajuisia koronarokotuksia täysin arvaamattomin seurauksin. 

Esimerkiksi EU:n liittyen Association for the Monetary Union of Europa (AMUE) oli johtavien bisnesjättien sekä finanssi- ja pankkisektorinlobbausryhmä, jonka pyrkimyksenä oli saada yhteinen rahaliitto hyväksytyksi Euroopassa. AMUE:n jäsenistönä silloin oli silloin muiden muassa investointipankit juutalainen Goldman Sachs sekä sionistinen  Deutsche Bank, teollisuusjätit Siemens, Volkswagen, British American Tobacco ja bisneksen merkittävä lobbausryhmä BusinessEurope.1 

Viidennen portaan muodostaa eliittien, eliitti varsinaisina vallankäyttäjinä, portaan muodostuessa rahaylimystöstä toisin sanoen Rothschildeista ja Rockefellereistä. 

Porrasta nro 5 kuvaa sopivasti, mutta ei täysin tyhjentävästi globaali velkarahajärjestelmä: 

Suomen valtiolla [6] lienee nykyisin neljätoista päämarkkinatakaajapankkia**, jotka ovat siis Suomen velkojia. Jäljempänä luettelo näistä yksityisistä pankeista velkojina: 

Bank of America Merrill Lynch 
Barclays Capital 
BNP Paribas 
Citigroup 
Crédit Agricole 
Credit Suisse 
Danske Bank 
Deutsche Bank 
HSBC 
J.P. Morgan 
Morgan Stanley 
Nordea 
Royal Bank of Scotland 
Société Générale 

Lisäksi yksityiset pankit ovat köyhdyttäneet lainanantajina- ja pääomatakaajapankkeina Suomen ja muun euroalueen lisäksi, koko maailmaa. Näitä pankkeja ovat esimerkiksi: Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase ja Paribas. Kaksi viimeksi mainittua ovatkin yllä olevassa listassa. 

Nämä yllä esitetyt kansainväliset pankit ovat täysin orientoituneet palvelemaan juutalaisten Rothschildien luomaa systeemiä, kansainvälisenä rahan- ja omaisuuden ryöstöjärjestelmänä.2,3,4,5 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiitteja, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa. 

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita. 

________ 

**) Päämarkkinatakaajilla on valtuudet määrittää tärkeimmille sarjaobligaatioille eli niin kutsutuille valtion viitelainoille jälkimarkkinoilla osto- ja myyntihintoja. Ensisijaismarkkinoilla niiden oikeuksiin sisältyy osallistua Valtiokonttorin huutokauppoihin. 

Huomioitavaa 

Juutalaisen Rothschildien, ja muiden juutalaisten perhedynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät korko ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta, tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla. Korkoraha ja velan pääomaa kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla. 

Juutalaisen eliitin luomasta rahoitusjärjestelmästä täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti. 

Suomessa tulee ottaa käyttöön talousdemokratian reformi. Täten maa voisi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. 

Kuudennen portaan muodostavat Siionin Viisaat eli Talmud-uskontoon perustava juutalainen eliitti, jonka johdossa on aina mies Rothschildien suvusta. Nämä ihmiset toimivat näkymättömissä. Tälle asteikolle sijoittuu mitä ilmeisemmin Israelin tiedustelupalvelu Mossad

On täysin selvää, että koronahysterian lietsonta palvelee juutalaisen maailmanvallan lujittumista. Koronatartuntojen vimmattu ylilietsonta viralliselta taholta muistuttaa juutalaiseliitin synnyttämää valhetta holokaustista, jossa muka olisi murhattu 6 –7 miljoonaa juutalaista. 

Meidän ei tarvitse ottaa kantaa Siionin viisasten pöytäkirjojen aitouteen havaitaksemme sen tosiasian, että pöytäkirjojen tavoitteet ovat realisoituneet maailmassa tarkasti ja täydellisesti. 

Lyhyesti näiden pöytäkirjojen suunnitelmat ovat toteutuneet maailmanlaajuisen finanssijärjestelmän ja pankkimaailman suhteen (a); globaalin hegemonian saavuttamisen vallankumouksien ja sotien välityksellä (b) ja kansainvälistä valtaa on kahmittu myös hajota sekä hallitse menetelmillä (c).  

Kohta a: Tässä ei tarvitse mainita muuta Yhdysvaltojen keskuspankin [Federal Reserve System (FED [7] )], joka on täysin juutalaisen rahanväärentäjäkoplan kontrollissa. Fedillä on hävytön oikeus “painaa” (on nykyisin lähes virtuaalista) rajattomia määriä dollareita, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille sekä kansoille. 

Kohta b: Viidennessä Pöytäkirjassa todetaan kuinka gojimien vastarinta murretaan sotien ja maailmansodan välityksellä: Siinä esitetään kuinka käy, jos jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua vastustamaan sionisteja. Tässä tapauksessa täytyy meidän sionistien kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta mikäli vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä sionisteja vastaan, on sionistien vastattava yleisellä maailmansodalla. 

Aškenasijuutalainen Benjamin Freedman esittää kuinka ”juutalaisvaltaisen” eliitin jäsenet olivat syyllisiä paikallisten sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi [8]

Kohta C: Tähän riittää muutama esimerkki, kuten se, että ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen leiriin, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui esimerkiksi aškenasijuutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta. Tämä jako oli samalla ideaali esimerkki juutalaismafian hajota ja hallitse metodista. Neuvostoliiton sosialistisen kommunismin aate tuhottiin perusolemukseltaan ateismilla ja vastaavasti länsimainen kristillisyys tärveltiin itsekkäällä kapitalistisella uusliberalismilla ja pinnallisella materialistisella ideologialla. Sosialismi, joka asettaa yleisen edun yksilön edun edelle, on luonteeltaan lähimmäisenrakkautta, joten sosialismin kumppani olisi ollut aito kristinusko, ja puolestaan kapitalismi olisi oikeamuotoisesti saanut kumppanikseen ateismin. Muitakin esimerkkejä hajota ja hallitse menetelmistä olisi valtavasti. 

Seitsemännen portaan muodostavat ne, jotka saavat voimansa syvimmän helvetin virtauksesta eli porrasta nro 7 voidaan ilman muuta kutsua perkeleeksi ilman metaforaa, joka muodostuu juutalaisuudesta, jonka perustana on Talmud. Kaikista uskonnoista syvimmällä helveteissä on juutalaisten Talmudiin [9]  perustuva uskonto, joka on rasistinen maailmanvaltaukseen suuntautuva “uskonto” ja jonka vuoksi äärimmäisen juutalaisuuden kautta tulee virtaus pahimmista helveteistä eli itse perkeleeltä, jolla nimellä näitä helvettejä kutsutaan. 

Loppuanalyysi  

Juutalaistoimijat auttavat etenemään sellaisia yksilöitä, jotka tahtovat nöyrästi palvella globalistien eli käytännössä Israelin ja juutalaismafian maailmanvaltaan tähtääviä intressejä. Tärkeimpiä vaadittavia ominaisuuksia näiltä isänmaansa ja kansansa pettureilta ovat, että he osaavat pitää “turpansa” kiinni ja lausunnoissaan myötäilevät valtaliiton agendaa eli Uutta Maailmanjärjestystä, ja muutoinkin asettavat poliittisessa toiminnassaan UMJ:n linjauksen etusijalle. Tavanomaisesti juutalaiset nostavat vapamuurareiksi ja vapaamuurareiden toimihenkilöiksi sopivaksi katsomiaan henkilöitä portaasta 2. Median välityksellä näistä nousukkaista leivotaan hetkessä suosittuja julkkiksia: ajatelkaapa vaikka esimerkiksi sellaisia Suomen syöjiä kuin Martti AhtisaariAleksander StubbJyrki KatainenTarja Halonen ja monet muut tyhjän päiväisyydet. Toisin sanoen nämä nousukkaat sijoittuvat portaille 3 ja 4, ehkä joissakin tapauksissa jopa portaalle 5. 

Eliminointi 

Heti, kun juutalaismafia on saavuttanut hegemonia tavoitteensa, he eivät palkitse palvelijoitaan, vaan likvidoivat heidät. Tämän todistaa historia: Robert Wiltonin mukaan juutalaisen Sverdlovin ja neuvostovallan tuhat yksi juutalaista tekivät tuhotyötään. Murhattuaan Tsaariperheen, mukaan lukien “kaikki” Romanovit ja ryöstettyään Venäjän vetoamalla työläisten oppimattomuuteen, he käyttivät narrejaan pystyttääkseen tyrannian, hirvittävämmän kuin mitä maailma on koskaan kokenut.6 Jo juutalaisen neuvostohallinnon alussa aloitettiin laaja “laillistettu” punainen terrori, jossa myös juutalaismafian apureina “vallankumouksessa” toimineet venäläiset usein tapettiin “vastavallankumouksellisina”.7 

[10]

Täten yllä esitettyyn viitaten heti,  kun juutalainen maailmanvalta toteutuu, aloittaa Mossad Israelin sotavoimien avustuksella puhdistukset portaissa 4. ja 5., eli niistä tapettaisiin kaikki hallitsevat ei-juutalaiset ts. gojimit. 

Vallankumous eläköön 

On muistamisen arvoista, että myös portaikossa 5 ja siitä ylöspäin juutalaismafialla on fyysinen keho. Heidän valtarakenteensa on murskattava, eikä tämä voi tapahtua parlamentaarisin keinoin. 

Vallankumous ei voi nousta voitokkaana alimmasta portaasta siksi, että ylimmäisten portaiden valtamedia aivopesee jatkuvasti alempia portaita. Juutalaismafia on siis nujerrettava! 
 

Ylimmäisten portaiden totalitarismin romahtaessa vapautuvat tervehdyttävän vallankumouksen ratsut lennättämään ilosanomaa yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Vasta silloin uskonnollinen, henkinen, taloudellinen, sosiaalinen, koulutuksellinen, sisä- ja ulkopoliittinen hyvinvointi ja oikeuden mukaisuus saavuttaa kukoistuksensa. Suomi ja muut valtiot voisivat silloin nousta todellisen itsenäisyyden aamun sarastukseen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

The Great reset. Saatavina: https://www.weforum.org/great-reset/ [1]  

Samuli Perälä: Saatavina: https://tokentube.net/v/2792628213/Aikamme-suurin-taistelu-on-k%C3%A4ynniss%C3%A4—Osa-3-3 [2]  

https://www.nber.org/papers/w20625 [3]

http://tilastokeskus.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_tau_001_fi.html [4]

https://100777.com/jewry/freedman_fi [8]

_ _ _ _ _ 

  1. Kivi, Jaana (2016). BRYSSEL MYYTY lobbausparatiisin kauppiaat. Into. 

https://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx [11]

2. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405 [12] 

3. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 

4. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild [13] 

5. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130 [14]http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/ [15]http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3 [16]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ [17] 

6.Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry 

7. Solsjenitsyn, Alexander (2012). Gulag-vankileirien saaristo. Bookwell oy, Juva 2012. 

Tiedostoja ja kirjallisuutta 

SwedenborgEmanuel. Worlds in space [18]. Saatavina: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ [18]  

Jerusalem Post: https://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires [19]   

Slate: https://slate.com/news-and-politics/2014/11/vladimir-putin-chabad-whats-behind-the-russian-presidents-close-relationship-with-an-orthodox-jewish-sect.html [20]   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_finance.htm [21]   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm [22]   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm [23]   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_terror.htm#adl [24]   

Islam Radio: http://islam-radio.net/islam/english/index_lobby.htm [25]   

Islam Radio: http://islam-radio.net/finish/jud/talmud.htm [26]   

Sefaria: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.76a.1?lang=bi&with=all&lang2=bi [27]   

…………………  

John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby.  

Saatavuus: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby [28]  

John Mearsheimer ja Stephen Walt (2008). Israel Lobby and U.S. Foreign Policy   

Universityof Bath (2016). The Israel Lobby and the European Union. Saatavina: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-israel-lobby-and-the-european-union [29]  

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.  

Swedenborg, Emanuel. De Ultimo Judicio (Viimeinen tuomio)  

Baruch, Bernard (1960). Baruch: The Public Years. New York: Holt, Rinehart and Winston.  
Dunlop, D. M. (1954). The History of the Jewish Khazars. Schocken.  
Freedman, Benjamin (1961). Juutalainen loikkari varoittaa amerikkaa. Saatavilla http://100777.com/jewry/freedman_fi [30]  
Hautamäki, Erkki (2005). Suomi myrskyn silmässä. Argo Kirjastus, Eesti www.argokirjastus.ee [31]  
Hitler, Adolf (19.07.1940). Puhe, kehottaa Churchilia rauhaa. Saatavilla: http://www.youtube.com/watch?v=-LcEXOVmXwg [32]  
Hitler, Adolf (1945). Political Testament. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://ihr.org/other/hitlertestament.html [33]  
Jewish Encyclopedia: Kasaari. Saatavilla: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4279-chazars [34]  
John, Robert (1988). Behind the Balfour Declaration. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html [35]  
JTA 17.07.1933. U.S. Envoys to World Boycott Conference in Preliminary Parley. Saatavilla: http://www.jta.org/1933/07/17/archive/u-s-envoys-to-world-boycott-conference-in-preliminary-parley-2 [36]  
JTA 04.06.1933. Westchester Non-sectarian Protest Against Hitlerism. Saatavilla: http://www.jta.org/1933/06/04/archive/westchester-non-sectarian-protest-against-hitlerism [37]  
Koestler, Arthur (1976). The thirteenth tribe: the Khazar empire and its heritage. New York: Popular Library.  
  
Ostrer, Harry (2012). Legacy: a genetic history of the Jewish people. Oxford: Oxford University Press.  
Sand, Shlomo (2010). The invention of the Jewish people. London: Verso.  
Stieve, Friedrich (1940). What the World Rejected: Hitler’s Peace Offers 1933- 1939. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://ihr.org/other/what-the-world-rejected.html [38]  
Stinnet, Robert (2001). Day of deceit: the truth about FDR and Pearl Harbor. New York: Touchstone.  
Taylor, A.J.P. (1961). The Origins of the Second World War. London: Hamish Hamilton.  
Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Vantaa: Tabernaculum Dei.  

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.   

Solsjenitsyn, Alexander (2012). Gulag-vankileirien saaristo. Bookwell oy, Juva 2012.  

  
Uuden Kirkon teologisia tiedostoja ja kirjoja  

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla [39] 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen  

Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php [40]  

 Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm [41]    

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin [40]. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php [40]  

Emanuel Swedenborgin: Taivas ja helvetti. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Taivas-ja-helvetti.php [42]    

 Emanuel Swedenborgin: Aviorakkaus. Saatavuua: http://novahierosolyma.fi/EMANUEL-SWEDENBORGIN-TEOS%2C-AVIORAKKAUS.php [43]    

 Swedenborg, Emanuel: Apocalypse Explained. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ae/ae01.htm [44]