- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

EU, EMU ja elvytyspaketti –laittomuudet; vallankumous

Lakimies Jaana Kavonius (OTK) on hiljattain jättänyt omasta ja perustamastaan oikeusturvajärjestön Oikeusturvakeskus ry:n puolesta keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, joka koskee muiden muassa istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeitä valtiopetoksia sekä siihen liittyviä rikoksia. 

Täsmällisesti sanoen tutkintapyyntö [1] [TP] käsittää törkeää valtiopetosta ja törkeän valtiopetoksen valmistelua (RL 13:1-3 §), Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamista (RL 12:1 §), vaalirikosta (RL 14:1 §) ja vaalituloksen vääristämistä (RL 14:4 §), törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämistä (RL 15:10 §), rikoksentekijän suojelemista (RL 15:11 §), törkeää virkarikosta (RL 40:8 §), törkeää petosta (RL 36:2 §), törkeää avustuspetosta ja törkeää avustuksen väärinkäyttöä (RL 29:5-7a §:t), syrjintää (RL 11:11 §) ja kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11:10 §) koskevassa tekokokonaisuudessa (Kavonius 2021). 

*********** 
 

Tutkintapyynnön tekeminen 

Magneettimedia kehottaa lukijoita lähettämään yllä mainitun tutkintapyynnön keskusrikospoliisille Elvytyskusetus [2] -sivustolla olevan osoitteen kautta, 

tai tekemällä tutkintapyynnön suoraan Elvytyskusetus [2] -sivuston oheisten ohjeistuksien mukaisesti: 

”Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille ja koskee istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia. 

  1. Lähetä tutkintapyyntö osoitteeseen: [email protected] [3] 
  1. Viestiin otsikoksi: Tutkintapyyntö 
  1. Lisää sähköpostisi viestikenttään esim. seuraava teksti ja lisäksi alla oleva linkki asiakirjaan: Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 31.5.2021 jättämään tutkintapyyntöön valtiopetosta ym. Koskevassa asiassa. 
  1. Viestikenttään lisäksi päiväys ja oma nimi ja yhteystiedot” 

*********** 

Käsittelemme jäljempänä poliittisia rikoksia, jotka sisältyvät täysin laittomiin “jäsenyyksiin” Euroopan unionissa, EMU:ssa ja EU:n elvytyspakettiin liittyen. 

 

Suomen liittyminen EU:n oli laiton 

Kavoniuksen mukaan vuoden 1994 kansanäänestystä tulee tutkia RL 14:1 ja 4 §:ssä säädettynä vaalirikoksena ja vaalituloksen vääristämisenä, koska äänestystulokseen on NiinistönLipposenAhonSalolaisen sekä ilmeisesti jonkun toisen tekoihin osallistuneen taholta tarkoituksellisesti vaikutettu painattamalla kansalaisten erehdyttämiseksi tahallisesti valheellista tietoa, ja samalla salailemalla oikeaa tietoa. Lisäksi erehdyttämistä oli jatkettu Niinistön, Ahon, Lipposen ja Tiitisen lausunnoilla, joissa väitettiin, että kansanäänestyksellä ei päätettäisi Suomea sitovasti Euroopan unioniin liittymisestä, eikä euroon siirtymisestä, eikä kyseessä olisi liittovaltiokehitykseen suuntautuva hanke, vaikka kyseessä on ollut Suomen itsemääräämisoikeuden lopettamiseen ja kaikkien valtiosäännössä säädettyjen valtaoikeuksien siirtoon valtion ulkopuolisille Euroopan unionin elimille kohdistuva hanke, jonka lopullisena tavoitteena on ollut nykyisen valtiosäännön kumoaminen mahdollisimman petoksellisella ja salakavalalla tavalla. Siksi sitä tulee tutkia RL 12:1 §:n, RL 13:1-3 §:n, RL 14:1 ja 4 §:n teonkuvausten mukaisina rikoksina ja lisäksi RL 36:2 §:n ja RL 40:8 §:n mukaisina törkeinä petos- ja virkarikoksina. Ministereillä on ollut tekohetkellä RL 40:8 §:ssä säädetty virka-asema virkarikoksina ([TP [1]] s. 3(72), kappale 8 ).  

Hävitettiinkö EU:n neuvoa-antavan kansanäänestyksen äänestyslippuja 

Kavonius kirjoittaa, että poliisin täytyy selvittää, onko vuoden 1994 ns. neuvoa-antavan kansanäänestyksen äänestysliput hävitetty, ja mikäli on, niin kuka ne on hävittänyt. Lisäksi, että onko tämä tapahtunut RL 15:11 §:ssä säädettynä rikoksentekijän suojelemisena rangaistavana rikoksena RL 14 luvun 1 ja 4 §:ssä säädetyn rikoksen peittelemiseksi ja osana RL 12:1 §:n ja RL 13:1-3 §:n mukaisen rikoksen toteutusta eli koska väitetty äänestystulos (väitetysti noin 60 prosentin kannatus EU-liittymiselle) ei ole tapahtunut joko lainkaan tai koska äänestyslipukkeita on väärennetty tai vääristelty, ja ne olisi tuhottu sellaisen toiminnan salailemiseksi ([TP [1]] s. 3(72), kappale 7 ). 

Julkisen vallan siirtäminen ulkomaille; perustuslakirikkomukset 

Jokainen törkeään valtiopetokseen, sen valmisteluun ja Suomen itsemääräämisoikeuden loukkaamiseen osallistunut on tiennyt julkisesti esittämänsä tiedot vääriksi, ja että millään sopimuksella ei voi Suomessa saattaa voimaan perustuslain vastaisia sopimuksia eikä rikkoa valtiosääntöämme, joka on loukkaamaton, eikä siirtää mitään valtiosäännössä säädettyjen kansallisten elinten julkisen vallan käyttöä valtion ulkopuolelle, eikä edes Suomen sisäpuolelle muuttamatta ensin valtiosäännön tekstiä perustuslain säätämisjärjestyksessä eli soveltamalla nykyistä PL 73 §:ää. 

Suomen ei tarvitse erota Euroopan unionista, sillä emme ole koskaan olleet sen jäsen laillisesti. [4] Sen sijaan saadakseen vapauden ja itsenäisyyden Suomen on ilmoitettava unionille, että Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli laiton. Tämä pitäisi riittää.  

“Poliisin on tutkittava asia PL 2 §:n 3 momentin mukaisella tavalla eli tutkimalla normatiivisten perustuslaista ja valtiosäännöstä johtuvien pakollisten päätöksentekoa ja päätöksenteko ja menettelyä koskevien ja rajoittavien sitovien pakottavien normien loukkausta ja äänestäjien uhkailua ja 5/6-äänestysnormin laiminlyöntiä vaalirikoksena, vaalituloksen vääristämisenä vaikuttamisena, törkeänä valtiopetoksena, itsemääräämisoikeuden vaarantamisena, törkeänä petoksena ja törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä (Kavonius [1] 2021, s. 4 (72)). 

Yllä olevan kappaleen mukaan kansalaisia, eduskuntaa ja eduskunnan puhemiestä on harkitusti ja varta vasten vaalitulokseen vaikuttamistarkoituksessa valheellisesti harhautettu. Lisäksi tässä on äänestäjiä ja kansanedustajia painostettu törkeän petosrikoksen sekä RL 14:1 ja 4 §:n teonkuvauksissa kuvatuilla teoilla.  

Miksi äänestysmenettelyä koskevaa normistoa on rikottu, tiedotettu valheellisen harhaanjohtavasti sekä painostettu äänestäjiä? 

Siksi, että pyrkimyksenä on ollut väärän, etukäteen päätetyn vaalituloksen toteuttaminen, valtionsäännön kaataminen ja itsemääräämisoikeuden loukkaus ja sellaiset seuraukset on myös tosiasiassa äänestysmenettelyä koskevien normien suunnitelmallisella rikkomisella aiheutettu.  

Tutkintapyyntö [1] -sivuston (kappale 11. S. 4(72)) mukaan kyseistä tekoa pitää tutkia jatkettuna RL 12:1 §:ssä, RL 13:§:n 1-3:ssä, RL 14:1 ja 4 §:ssä, RL 36:2 §:ssä ja RL 40:8 §:ssä säädettynä rikoksena jokaisen vuosina 1999-2021 päätöksentekoon, sen valmisteluun, viestintään, EU-jäsenyys ja neuvotteluihin, euroon siirtymiseen ja elvytysrahastoa koskevan sopimuksen laatimiseen osallistuneen ja 18.5.2021 perustuslakia rikkoneen jaa-äänen (kannatus ääni) antajan osallisuutena törkeään valtiopetokseen, vaalirikokseen ja vaalituloksen vääristämisenä. 

Joitakin esimerkkejä Suomen laittomasta “liittymisestä” EU:n  
 

Jäljempänä esitämme vielä tekoja, joissa on syyllistytty julkisen vallan siirtäminen ulkomaille, perustuslakirikkomuksiin ja 5/6-äänestysnormin laiminlyöntiin.    

Eduskunta hyväksyi 18.11.1994 Suomen liittymisen Euroopan unioniin äänin 152/45. Mutta EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 5/6-enemmistöllä.1,2,3 

Tätä 5/6-enemmistön vaatimusta ei kuitenkaan käytetty, vaan laki hyväksyttiin heti. Tässä Rikottiin Suomen perustuslakia, ja jo siltäkin osin unioniin liittyminen oli laiton.1,2,3 

Sauli Niinistö valehteli kansalle EU:n todellisesta luonteesta 

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan roolissaan suomalaisia äänestäjiä sekä Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994.   

Harhautuksen [5] yhtenä keinona käytettiin väärennettyä tiedotetta, joka lähetettiin kullekin äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä vuonna 1994. ”Tiedote” informoi väittäen muiden muassa Euroopan unionin muodostavan itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestön, ja että yhteinen valuutta olisi tulevaisuuden pyrkimyksiä. Niinistö ynnä muu poliittinen sisäpiiri oli varmasti tietoinen siitä, että tiedotteessa oli asiat täysin vääristeltyjä. Tällä valheellisella tiedotteella ja muilla julkisuudessa esiintyvillä vääristellyillä julkaisuilla on täytynyt olla vaikutusta suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994. 

Nämä Niinistön harhautukset löytyvät dokumentoituna ja liitettyinä virallisista eduskunnan asiakirjoista (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) ja kuten myös äänestäjille lähetetyistä tiedotteista. Osa eduskuntaa sekä valtaosa suomalaisista äänestäjistä uskoivat tähän väitteen. 

Yllä mainitussa toimessaan Niinistö johti tietoisesti eduskuntaa sekä suomalaisia harhaan kirjaamalla valiokunnan pöytäkirjaan (PeVL 14/1994). [6] 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen (PeVL 14/1994 [6]). 

Tässä Niinistö vakuuttaa selvästi sen, että markasta luopuminen sekä euroon siirtyminen eivät sisältyisi EU-liittymislaki äänestykseen. 

Kansanäänestyslaki: kansa ei tiennyt EU:n kansanäänestyksessä, mistä äänestää 

Kansanäänestyslain (578/94) 3 §:lä sisältää seuraavaa: “Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” 
 

Kansa ei varmaankaan tiennyt – ja tuskin edes neuvottelijat – sitä, mikä oli neuvoteltu sopimus, ja mitä se merkitsi Suomen tulevaisuudelle. 

Kuinka ihmeessä ihmiset olisi tienneet, mistä korkea valtiojohto tarkoituksella vaikeni ja miten se oli harhauttanut eduskuntaa sekä kansaa? 

 

Laittomuudet talous- ja rahaliittoon (EMU) liittymisessä

Tässä lyhyesti selvitämme laittomuudet talous- ja rahaliittoon (EMU) eli euroon liittymisessä. Käytämme hyväksemme Jaana Kavoniuksen kirjoituksia ja myös muita. 

Euron käyttöönotto oli valtiopetos: Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen mukaan eurojäsenyydestä päätettiin alun perinkin laillisesti väärin. Hän kritisoi sitä, että euroon liittymisestä ei tehty erillistä päätöstä, vaan asia kuitattiin pelkällä tiedonantomenettelyllä vuonna 1998. Menettely oli perustuslain vastainen.4 

Euroon liityttiin ilman kansanäänestystä ja eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä siihen liittymisestä. 

Euroon siirtymisessä toimittiin virheellisesti 2/3 määräenemmistöä soveltamalla, vaikka valtiosäännön mukaisten valtaoikeuksien mikään muutos ei ole ollut mahdollinen perustuslain 73 §:n säätämisjärjestystä käyttämättä eli 5/6-osan määräenemmistöllä tai lykkäämistä vaalien yli. 

 

EU:n elvytyspakettiin hyväksymiseen liittyvät laittomuudet

[Valtiosääntö käsittää kaikki ne tärkeimmät oikeussäännöt, jotka sääntelevät tietyssä oikeusjärjestelmässä noudatettavia perusoikeuksiaylimpien valtioelinten valitsemista ja toimivaltaa sekä valtion aluetta ja kansalaisuutta.5 Valtiosääntö on valtiosääntöoikeuden oleellisin käsite.] 

****** 

Ensinnäkin … 

Ohessa esitämme luettelon, muiden jäljempänä mainittujen toimijoiden lisäksi, henkilöistä, joita tutkintapyyntö koskee:  

Teoista epäiltyinä tulee kuulla seuraavat henkilöt: Niinistö Sauli, Lipponen Paavo, Aho Esko, Tiitinen Seppo (Ahon komiteassa tapahtunut erehdyttäminen), Salolainen Pertti (osallistunut EU-liittymisneuvotteluihin), Marin Sanna, Rinne Antti, Henriksson Anna-Maja, Vanhanen Matti, Ohisalo Maria, Andersson Li, Pöysti Tuomas, Sipilä Juha, Ojala-Niemelä Johanna, Kurvinen Antti, Orpo Petteri, Al-Taee Hussein, Lindtman Antti (18.5.2021 äänestyksen ohella ”pulinat pois”-lausunto) 19) ja Toiviainen Raija (Kavonius [1] 5(72 [4])).  

****** 

EU:n elvytyspaketin eli tulonsiirtorahaston hyväksyminen rikkoo röyhkeällä tavalla Suomen valtiosääntöä, sillä siinä “elvytyspaketin”  kannattajat ovat toimineet valtiosäännön PL 73 §:n säätämää pakollista menettelyä ja 5/6-enemmistöä noudattamatta. 

[7]
Stefan Löfven, Sanna Marin ja Ek:n pääjohtaja Christine Lagarde. kuva: Nicolas Landemard/ TT

Ne perustuslakivaliokunnan jäsenet (RKP, vihreät, vasemmisto, sosiaalidemokraatit), jotka PeVL 14/2021 päätöskirjauksen mukaan ovat koittaneet muuttaa valtiosääntöä PL 73 §:n ja PL 2 §:n 3 momentin vastaisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä elvytysrahastoäänestyksessä 18.5.2021 perustuslain vastaisen ja perussopimukseen kuulumattoman elvytykseksi väitetyn tappiollisen velkaantumisen hyväksyneet jaa-äänet antaneet 134 kansanedustajaa, joista on luettelo artikkelin Vallankumouksen siemen on kylvetty [8] lopussa.  

Ne poliittiset toimijat, joiden esityksestä Euroopan unioniin liittyminen, euroon siirtyminen, “elvytyspaketin” hyväksyminen ja muu suunnitelmallisesti lainvastainen EU-ratkaisutoiminta ja äänestäminen on valmisteltu MarininHenrikssoninRinteen, PöystinNiinistönAhonLipposenSalolaisenVanhasenSipilän ja tekoihin osallistuneiden johdolla virheellisesti siten, että toiminta on johtanut virheelliseen 2/3 määräenemmistön soveltamiseen, vaikka valtiosäännön mukaisten valtaoikeuksien mikään muutos ei ole ollut mahdollinen perustuslain 73 §:n säätämisjärjestystä käyttämättä eli lepäämään jättämättä tai 5/6 määräenemmistöä käyttämättäeikä PL 94 §:n 2 momentin mukaisessa 2/3-menettelyssä voida ”hyväksyä” tietenkään Suomeen ainuttakaan perustuslakia rikkovaa sopimusta ”sopimusvelvoitteena”, koska valtiosäännön kumoaminen on säädetty rikokseksi eikä ”sopimusvelvoitteeksi. 

Mikäli joku sopimus on perustuslakimme vastainen  

A) sitä sopimusta ei luonnollisestikaan pystytä saattamaan Suomessa voimaan PL 94 §:n 2 momentin mukaisena ”sopimusvelvoitteena”, koska sopimusvelvoitteella ei voi rikkoa perustuslakiamme.  

B) sellainen ”sopimusvelvoite” (kuten valtaoikeuksien siirto eduskunnalta EU:lle) voidaan saada ainoastaan voimaan siten, että ensin muutetaan PL 73 §:n säätämässä järjestyksessä perustuslakimme teksti, jotta vasta sitten se sopimusvelvoite voidaan liittää osaksi oikeusjärjestelmämme toimivuutta. Mutta näin ei ole menetelty. 

Ne henkilöt, joita tutkintapyyntö koskee, ovat toimineet tarkoituksella valtiosääntömme vastaisesti sekä käänteisesti: Vaikka kaikki EU-sopimukset ovat valtiosääntömme vastaisia eli niillä on PL 1-3 §:n ja PL 82 §:n ihan selvän tekstin vastaisesti siirretty kansallisille elimille yksinoikeudella kuuluvat oikeudet EU-elimille, huolimatta siitä, että  

A) perustuslain tekstiä ei ole muutettu missään vaiheessa  

B) perustuslain vastaisia sopimuksia on ”voimaan saatettu” väärän lainkohdan PL 94 §:n 2 momentin mukaisella 2/3-osalla, vaikka olisi pitänyt toteuttaa ensin PL 73 §:n säätämällä 5/6-osalla perustuslain muutos, jotta se sopimus ylipäänsä pystyttäisiin saattamaan voimaan (sopimus on perustuslain mukaan voitu ”saattaa voimaan” vain sen jälkeen, kun se sopii muutettuun perustuslakiin). 

Yllä olevaan liitämme vielä selventävän koosteen 

Suomessa valtiosäännöllä ja sen kansanvaltaisilla perusteilla voidaan tarkoittaa myös Suomen perustuslakia (731/1999), ja  valtiosääntö laajassa mielessä sisältää myös muita säännöksiä.[6] [9]  

Yllä olevaan kappaleeseen viitaten  “elvytyspaketin” eli tulonsiirtorahaston hyväksyminen Suomen eduskunnassa mitätöi tai kumosi Suomen valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Nimittäin  94§:n [10] mukaan tulonsiirtorahaston hyväksyminen olisi pitänyt toteuttaa perustuslain säätämisjärjestyksessä toisin sanoen  hyväksyä kiireelliseksi 5/6-osan enemmistöllä.  Koska 94§:n mukaan ei menetelty, syyllistyivät 134 kansanedustajaa hyväksyessään äänestyksessä “elvytyspaketin” valtiopetokseen. Painotettakoon, että 94§:n [10] mukaan Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita . 

Juuri yllä esitettyyn viitaten “elvytyspaketin” hyväksymisäänestyksen yhteydessä syyllistyttiin valtiopetokseen, vaikka vuonna 2011 perustuslakia kohtaan hyökättiin väkivaltaisesti muuttamalla perustuslakia siten, että Euroopan unioni tai joki muu kansainvälinen järjestö saattaisi kyetä vahingoittamaan perustuslakia 2/3-osaa äänten enemmistöllä eli lepäämään jättämättä tai 5/6 määräenemmistöä käyttämättä. Tämä tarkoittaa siis ulkoimaisen vallan ulottumista perustuslain (73§:n) yläpuolelle. 

Vuonna 2011 perustuslain muuttaminen oli sitä samaa valtiopetoksen sarjaa, joka tapahtui esimerkiksi Suomen unioniin ja euroon “liittämisen” yhteydessä. 

Koska  2011 tapahtunut perustuslain muuttaminen oli jo sinänsä valtiopetoksellista toimintaa, jossa hyväksyttiin 2/3-osaa äänten enemmistön sääntö, perustuu nykyiset tietyt valtiovallan ja eduskunnan päätökset ja äänestykset, kuten esim. “EU-elvytyspaketin” hyväksyntä rikolliselle ja valtiopetoksen pohjalle, joilla ei pitäisi olla siitäkään syystä lain voimaa. 

Lopuksi

Huomion arvoista on, että Suomi “liittyi” Euroopan unioniin ja euroon ennen vuotta 2011 eli vanhan perustuslain aikana. Täten nämä “liittymiset” olivat yksiselitteisesti syyllistymistä valtiopetokseen. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että Suomen ei tarvitse erota unionista, sillä emme ole koskaan olleet sen jäsen laillisesti. [4] Sen sijaan saadakseen vapauden sekä itsenäisyyden Suomen on ilmoitettava unionille, että Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli laiton, emmekä enää noudata EU:n asettamia velvoitteita.  

Mutta ilman vallankumousta Suomi ei tästä vapaustaistelusta voi selvitä. Vallankumouksen toteutuminen sinetöitiin “elpymispaketin” hyväksymisessä. Vallankumous toteutuu väistämättä, ja se on jo alkanut. Me kaikki Suomen kansalaiset olemme Tutkintapyynnössä [1] esitettyjen epäiltyjen rikoksien asianomistajia sekä henkilöitä, joihin rikoksena tutkittavat teot kohdistuvat eli tekojen suoria uhreja sekä taloudellisen vahingon aiheuttamisen kohteena että muiden teonkuvausten mukaisten oikeusloukkausten kohteena. 

Ehdottomasti vetoamme jokaiseen suomalaiseen isänmaalliseen, että he tekisivät tutkintapyynnön [2], lähetettynä keskusrikospoliisin kirjaamoon, artikkelin alussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä ei ole juurikaan olemassa muuta vallankumouksen mahdollisuutta. Kaikesta huolimatta vallankumouksen ulkoisesta formaatista riippumatta, oikeustaistelu on myös ehdoton. 

Emme esitä tässä muita mahdollisia tulevaisuuden vallankumouksen muotoja, mutta sanottakoon, että aitoa vastarintaliikettä edustavan ja valta eli valhemedioiden kanssa kilpailevan lehdistön luominen olisi välttämätöntä vallankumouksen edistymiselle. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Elvytyskusetus – VirkaMafia [2] 

Kavonius, Jaana (2021). Tutkintapyynto-valtiopetos-ym.-31.5.2021-1.pdf (virkamafia.fi) [1] 

Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf (virkamafia.fi) [4] 

Sauli Niinistö 65 v. – tässä muistutus kansan harhauttamisesta | Uusi Suomi Puheenvuoro [5] 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/1994 vp (eduskunta.fi) [6] 

Suomen perustuslaki 731/1999 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® [10] 

************************** 

  1. Hentilä 2008, s. 163–164.  
  1. Itsenäisyys on vaarassa: kamppailu Suomesta 1917 vallankumouksesta 1990-luvun eurohuumaan, 1993; Epäluottamuslause hallituksen EU-politiikalle: Raportti Suomen EU-jäsenyyden kohtalokkaista seurauksista, 1994; Mihin Suomea viedä?: Maamme nykytila ja tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana, 1995; EU-kaappaus: Raportti tapahtuneesta, Vapaan Suomen liitosta, Suomen tulevaisuudesta, 1995; Yrjö Leinon salattu kujajuoksu: oliko ministeri kaksoisagentti? 2001; Itsenäisyydestä on kysymys – vaiettu totuus EU:n perustuslaista (toim. Ilkka Hakalehto ja Antti Pesonen), 2005.  
  1. Rikoslaki 13. Luku. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L13 [11] 
  1. US (14.7.2015). https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/89096-paavo-vayrynen-suomi-liittyi-euroon-vastoin-perustuslakia-kansanaanestys-eurosta [12] 
  1. Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet, s. 65. Helsinki: WSOY, 1999. 
  1. Antero Jyränki ja Jaakko Husa, Valtiosääntöoikeus, Lakimiesliiton kustannus, Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2012, s. 68-69; Ilkka Saraviita, Perustuslaki, Talentum, Helsinki, 2011, s. 31.